Variabilné náklady na jednotku (vzorec, definícia) Ako vypočítať?

Variabilná cena za jednotku Definícia

Variabilné náklady na jednotku sa týkajú výrobných nákladov na každú jednotku vyrobenú v spoločnosti, ktoré sa menia, keď sa v organizácii mení objem produkcie alebo úroveň činnosti, a nejde o viazané náklady spoločnosti, pretože sa vyskytujú iba v v prípade, že v podniku existuje výroba.

Vzorec pre variabilné náklady na jednotku

Vzorec pre výpočet variabilných nákladov na jednotku je nasledovný

Variabilné náklady na jednotku = celkové variabilné náklady / výkon spoločnosti

Kde,

 • Celkové variabilné náklady = Celkové variabilné náklady sa vzťahujú na všetky náklady, ktoré vzniknú spoločnosti počas obdobia, ktoré sa celkovo zmení, keď sa zmení objem produkcie alebo činnosti v spoločnosti, kde zmena variabilných výdavkov bude v pomere k rozdiel vo výstupe spoločnosti. Niektoré bežné variabilné náklady zahŕňajú náklady na surovinu, náklady na priamu alebo príležitostnú prácu, výdavky na palivo, náklady na balenie atď.
 • Produkcia spoločnosti = Produkcia sa týka celkového počtu jednotiek vyrobených spoločnosťou počas posudzovaného obdobia.

Príklad variabilných nákladov na jednotku

Nasleduje príklad variabilných nákladov na jednotku.

Túto šablónu Excel s variabilnými nákladmi na jednotku si môžete stiahnuť tu - Šablóna Excel s variabilnými nákladmi na jednotku

X spol. podniká v oblasti výroby a predaja hotových odevov na trhu. V priebehu septembra 2019 vznikli niektoré z výdavkov, ktoré sú uvedené nižšie. V rovnakom mesiaci vyrobila 10 000 kusov tovaru. Pán X chce teraz vedieť variabilné náklady na jednotku pre september 2019.

Transakcie v priebehu mesiaca sú tieto:

 • Priame náklady na materiál za mesiac: 1 000 000 dolárov
 • Priame náklady na prácu za mesiac: 500 000 dolárov
 • Zaplatené za prenájom za celý rok vo výške 48 000 dolárov.
 • Zaplatené za náklady na balenie požadované v septembri vo výške 20 000 dolárov
 • Ostatné priame výrobné réžie za mesiac dosahujú 100 000 dolárov
 • Výdavky na poistenie za celý rok zaplatené v septembri vo výške 24 000 dolárov.

Vypočítajte variabilné náklady na jednotku za september.

Riešenie

Výpočet celkových variabilných výdavkov pomocou nasledujúceho vzorca je nasledovný,

Celkové variabilné náklady = priame náklady na materiál + priame náklady na pracovnú silu + náklady na balenie + iná réžia s priamou výrobou

 • = 1 000 000 dolárov + 500 000 dolárov + 20 000 dolárov + 100 000 dolárov
 • Celkové variabilné výdavky = 1 620 000 dolárov

Produkcia spoločnosti = 10 000 kusov

Výpočet variabilných nákladov na jednotku

 • = 1 620 000 $ / 10 000
 • = 162 dolárov

V septembri 2019 teda variabilné náklady na jednotku spoločnosti dosahujú 162 dolárov.

Pracovné:

 • Priame náklady na materiál sa menia so zmenou úrovne výroby, a preto sa budú považovať za variabilné náklady.
 • Priame náklady na prácu sa menia so zmenou úrovne výroby, a preto sa budú považovať za variabilné náklady.
 • Spoločnosť platí nájomné vopred na celý rok, ide teda o fixný výdavok a nebude súčasťou variabilných nákladov.
 • Výdavky na balenie sa menia so zmenou úrovne výroby, a preto sa budú považovať za variabilné náklady.
 • Ostatné priame výrobné réžie sa menia so zmenou úrovne výroby, a preto sa budú považovať za variabilné náklady.
 • Výdavky na poistenie platí spoločnosť vopred na celý rok, ide teda o fixný výdavok a nebudú súčasťou variabilných nákladov.

Výhody

Rôzne výhody sú nasledujúce:

 • Pomáha spoločnosti vedieť, že to budú jednotkové náklady na výrobu, a teda pomôže pri výpočte príspevku na jednotku a analýze rentability spoločnosti.
 • S výpočtom variabilných nákladov na jednotku dostane vrcholový manažment viac definovaných údajov, ktoré im pomôžu pri rozhodovaní, ktoré bude možno v budúcnosti potrebné pri rozširovaní firmy.
 • S pomocou variabilných nákladov na jednotku bude manažment vedieť, aká je minimálna cena, ktorú je spoločnosť povinná ponúknuť svojmu novému zákazníkovi v prípade, že dostane hromadnú objednávku, a to tak, že bude fixné náklady považovať za utopené. vzniknú v prípade, že sa v spoločnosti nebude vyrábať.

Nevýhoda

Nevýhoda je nasledovná:

 • V prípade, že spoločnosť nie je schopná správne rozdeliť výdavky na variabilné a fixné náklady, alebo v prípade, že pri takomto rozdvojení dôjde k chybe. Variabilnú cenu za jednotku nie je možné správne vypočítať.

Dôležité body

Rôzne dôležité body sú tieto:

 • Na výpočet variabilných nákladov na jednotku vyžaduje spoločnosť dve zložky, ktoré zahŕňajú celkové variabilné náklady vynaložené v danom období a celkovú úroveň výroby spoločnosti.
 • Spoločnosť, ktorá má relatívne vysoké variabilné náklady, bude schopná presnejšie odhadnúť ziskovú maržu na jednotku.

Záver

Variabilné náklady na jednotku sú teda náklady na jednotku, ktoré vzniknú spoločnosti a ktoré sa menia so zmenou úrovne výroby v spoločnosti. Na výpočet variabilných nákladov na jednotku vyžaduje spoločnosť dve zložky, ktoré zahŕňajú celkové variabilné náklady vynaložené v danom období a celkovú úroveň výroby spoločnosti.

Pomáha pri výpočte príspevku na jednotku a analýze rentability spoločnosti, čo pomôže vedeniu spoločnosti pri rozhodovacom procese, ktorý bude možno v budúcnosti potrebný pre rozšírenie podnikania a schválenie nových objednávok. .