Splatný úrok (definícia) Príklady zápisu do denníka

Čo je splatný úrok?

Splatný úrok je suma výdavkov, ktoré vznikli, ale doteraz neboli uhradené (dátum, ku ktorému sa zaznamenávajú v súvahe spoločnosti).

Ak vznikne nejaký úrok po dátume, ku ktorému je splatný úrok zaznamenaný v súvahe, nebude sa o ňom uvažovať.

Príklady splatných úrokov

Pozrime sa na nasledujúce príklady.

Príklad 1

Povedzme, že spoločnosť Tilted Inc. má úroky 10 000 dolárov za desať mesiacov a spoločnosť musí platiť 1000 dolárov mesačne ako úrokové náklady desať dní po skončení každého mesiaca. Záujem začal vznikať 10. októbra 2016.

Súvaha bola pripravená 31. decembra 2016. To znamená, že spoločnosť už za september, október a november zaplatila 3000 dolárov ako úrokový náklad. To znamená, že v súvahe mohla spoločnosť vykázať iba „splatný úrok“ vo výške 1 000 dolárov (1 000 dolárov za december). A zvyšok sumy (tj. 6 000 dolárov) by sa nebral do súvahy.

Najdôležitejšou časťou je, že sa úplne líši od úrokových nákladov. Keď si spoločnosť požičia sumu od finančnej inštitúcie, musí zaplatiť úrokový náklad. Tento úrokový náklad je uvedený vo výkaze ziskov a strát. Spoločnosť však nemôže v súvahe zobraziť celú sumu úrokových výdavkov. Môže zobrazovať iba sumu úrokov, ktorá je nesplatená, do dátumu zostavenia súvahy.

Príklad 2

Povedzme, že spoločnosť Rocky Gloves Co. si požičala od banky na rozšírenie podnikania 1. augusta 2017 500 000 dolárov. Úroková sadzba bola 10% ročne, ktorú museli platiť úrokové náklady 20 dní po konci každého mesiaca. Zistite úrokové náklady spoločnosti a tiež úroky splatné k 31. decembru 2017.

Najskôr si spočítajme úrokové náklady z pôžičky.

Úrokový náklad z pôžičky by bol = (500 000 dolárov * 10% * 1/12) = 4 167 dolárov mesačne.

Odkedy bol úver prijatý 1. augusta 2017, boli by úrokové náklady, ktoré by prišli do výkazu ziskov a strát za rok 2017, päť mesiacov. Ak by bola pôžička poskytnutá 1. januára, potom by úrokové náklady za tento rok boli 12 mesiacov.

Vo výkaze ziskov a strát by teda suma úrokových výdavkov bola = (4 167 dolárov * 5) = 20 835 dolárov.

Výpočet splatných úrokov by bol úplne iný.

Keďže sa uvádza, že úroky za mesiac sa platia 20 dní po skončení mesiaca, keď sa zostavuje súvaha, úroky, ktoré sa neplatia, by boli iba november (nie december). Rovnako nebudeme brať do úvahy úrokové náklady, ktoré je potrebné zaplatiť po 31. decembri, ako sme už diskutovali.

Splatný úrok by teda bol iba 4 167 dolárov.

Aké účtovné zápisy sa majú účtovať za splatné úroky?

Úrokový náklad je druh výdavku. A kedykoľvek sa spoločnosti zvýšia náklady, spoločnosť zaúčtuje na ťarchu účtu úrokových výdavkov a naopak.

Súvaha splatná úrokom je druhom záväzku. Podľa účtovného pravidla platí, že ak sa zodpovednosť spoločnosti zvýši, pripíšeme na účet prostriedky v prospech účtu a keď sa záväzok zníži, zúčtujeme ich z účtu.

Teraz je tu zápis do denníka, ktorý spoločnosť prenáša na úrokové náklady a úroky splatné v súvahe.

Keď sa splatný úrok akumuluje, ale neplatí, spoločnosť absolvuje nasledujúci zápis do denníka -

Úrokový náklad A / C …… .. Dr 

Do úroku splatného A / C

Pretože sa pre spoločnosť zvyšuje výdavok vo forme úrokových výdavkov, spoločnosť zaúčtuje na ťarchu účtu úrokových výdavkov. Zároveň zvyšuje aj zodpovednosť spoločnosti, až kým nebude vyplatený úrok; to je dôvod, prečo sa pripisujú úroky z denníka.

Po zaplatení úrokového nákladu spoločnosť odovzdá nasledujúci záznam -

Splatný úrok A / C …… ..Dr

Do hotovosti A / C

V čase platby spoločnosť odpíše z účtu splatného úroku, pretože po zaplatení bude záväzok nulový. A tu spoločnosť pripisuje hotovostný účet. Hotovosť je majetok. Keď spoločnosť vypláca hotovosť, hotovosť klesá, preto sa tu pripisuje hotovosť.

Po absolvovaní tohto vstupu dostaneme čistý vstup -

Úrokové náklady A / C …… .Dr

Do hotovosti A / C

Príklad úrokových nákladov vs. splatných úrokov

Spoločnosť Gigantic Ltd. si od banky vzala pôžičku vo výške 2 miliónov dolárov. Musia ročne platiť 12% úrok z pôžičky. Výška úroku by sa mala platiť štvrťročne. Ako by sme sa pozreli na úrokové náklady a splatné úroky?

V uvedenom príklade je všetko podobné ako v predchádzajúcich príkladoch, ktoré sme vypracovali. Jediným rozdielom v tomto príklade je obdobie, v ktorom je potrebné zaplatiť úrokový náklad. Tu je to každé tri mesiace.

Najprv si spočítajme úrokový náklad za rok.

Úrokový náklad na rok by bol = (2 milióny dolárov * 12%) = 240 000 dolárov.

Ak vypočítame úrokový náklad za každý mesiac, dostali by sme = (240 000 USD / 12) = 20 000 USD mesačne.

Na konci prvého mesiaca, keď spoločnosť nazbiera úroky vo výške 20 000 dolárov, spoločnosť odpíše 20 000 dolárov ako úrokový náklad a pripíše jej rovnakú sumu ako v súvahe splatný úrok.

Na konci druhého mesiaca by spoločnosť obstála v rovnakom vstupe a vo výsledku by zostatok na úrokoch bol 40 000 dolárov.

Na konci štvrťroka by spoločnosť prešla rovnakou položkou a zostatok na účte splatných úrokov by bol 60 000 dolárov (do zaplatenia úrokových výdavkov).

V okamihu zaplatenia úrokových výdavkov by bol účet so splatnými úrokmi nulový a spoločnosť by pripísala na hotovostný účet sumu, ktorú zaplatili ako úrokový náklad.