Vypočítajte IRR v programe Excel | Ako používať funkciu IRR? (s príkladmi)

Výpočet IRR v programe Excel

IRR alebo vnútorná miera návratnosti sa používa na výpočet interného zisku pri niektorých investíciách do financií, IRR je zabudovaná funkcia v programe Excel, ktorá sa používa na jej výpočet, a takisto ide o finančný vzorec, táto funkcia berie rozsah hodnôt ako vstup, pre ktorý musíme vypočítať vnútornú mieru návratnosti a odhadovanú hodnotu ako druhý vstup.

IRR v exceli znamená Aj nternal R jedli R spiatočka. IRR v programe Excel je jednou zo zabudovaných funkcií dostupných v programe Microsoft Excel. IRR v programe Excel spadá do kategórie finančných funkcií v roku.

Interná miera návratnosti je úroková miera získaná za vykonanú investíciu. IRR v programe Excel sa skladá z uskutočnených platieb predstavovaných zápornými hodnotami a vytvoreného príjmu označeného kladnými hodnotami, ktoré sa vyskytujú v pravidelnom časovom intervale.

Funkcia IRR v programe Excel vracia vnútornú mieru návratnosti pre sériu peňažných tokov predstavovaných kladnými a zápornými číslami. Tieto peňažné toky nemusia byť konzistentné, ako by to bolo pre anuitu. Peňažné toky sa však musia uskutočňovať v pravidelných intervaloch, napríklad mesačne, štvrťročne alebo ročne. Výška hotovosti sa môže pre každý interval líšiť.

Vzorec použitý na výpočet IRR v programe Excel

Vzorec IRR Excel je nasledovný:

Kde,

  • range = Toto je povinný parameter. Rad buniek, ktoré označujú sériu peňažných tokov, pre ktoré by sa počítala vnútorná miera návratnosti.
  • guess = Toto je voliteľný parameter. Označuje číslo, o ktorom sa domnievate, že je blízke výsledku vnútornej miery návratnosti. Ak nie je uvedená žiadna hodnota, použije sa predvolená hodnota 0,1 alebo 10%.
  • „[]“ Označuje voliteľné parametre.

Funkcia vráti číselnú hodnotu. Môže to byť pozitívne alebo negatívne.

Ako vypočítať IRR v programe Excel? (s príkladmi)

Túto šablónu programu IRR Function Excel si môžete stiahnuť tu - Šablóna programu IRR Function Excel

Výpočty IRR v programe Excel je možné vykonať dvoma spôsobmi, tj funkciou listu (WS) alebo funkciou VBA. Ako funkciu WS ju možno zadať ako súčasť vzorca do bunky hárka. Ako funkciu VBA je možné ju použiť v kóde makra, ktorý sa zadáva prostredníctvom editora Microsoft Visual Basic integrovaného do MS Excel. Pre lepšie pochopenie pozrite výpočet IRR v nižšie uvedenom príklade programu Excel.

Príklad č. 1 - Výpočet IRR v pracovnom hárku programu Excel

V tomto výpočte príkladu IRR -3000 označuje investovanú sumu kapitálu. Nasledujúce čísla 2 000 a 5 000 označujú príjem. Funkcia IRR v programe Excel sa počíta z hodnôt -3000, 2000 a 5000. Výsledok je 67%.

Príklad č

V tomto príklade výpočtu IRR je # ČÍSLO! sa zobrazí ako výsledok, pretože v množine hodnôt nie je prítomná žiadna záporná hodnota. Neexistuje teda žiadna hodnota označujúca platbu, ale všetky sú príjmom.

Príklad č

V tomto príklade výpočtu IRR sú všetky hodnoty záporné. To znamená, že nevznikal žiadny príjem. Preto je vygenerovaný výsledok # ČÍSLO! 

Príklad č

V tomto príklade výpočtu IRR sú celkové hodnoty päť. -10 000 označuje uskutočnenú platbu. Nasledujúce hodnoty sú za rok, tj príjem dosiahnutý v 1. roku je 2000, 2. roku je 5000, 3. roku je 4000, 5. roku je 6000.

Na výpočet príjmu generovaného na konci troch rokov sa vzorec IRR použije na bunky v rozmedzí od B2: B4. Výsledok je -19%, pretože výška platby v prvom roku je vyššia ako príjem dosiahnutý v nasledujúcich rokoch.

Na výpočet príjmu generovaného na konci piatich rokov sa vzorec IRR použije na bunky v rozmedzí od B2: B6. Výsledok je 22%. Výsledok je pozitívny, pretože príjem dosiahnutý v nasledujúcich rokoch je vyšší ako investovaná suma v počiatočnom roku.

Príklad č. 2 - Výpočet IRR v programe Excel VBA

Funkciu IRR je možné použiť v kóde VBA v programe Microsoft Excel nasledovne:

Vzorec IRR v programe Excel VBA :

Irr vzorec vo VBA je nasledovný.

Kde,

Hodnoty = hotovostný tok

IRRVal = Interná miera návratnosti

IRR v príklade Excel VBA

Prejdime si príklad pre Irr vo VBA.

V tomto príklade výpočtu IRR je IRRVal premenná typu double. Drží výsledok vrátený funkciou Irr. Hodnoty sú reprezentované vo forme poľa dátového typu double, pričom počiatočná hodnota je -10 000, čo označuje platbu vykonanú v prvom roku. Následné hodnoty sú 2 000, 5 000, 4 000 a 6 000, ktoré označujú príjem generovaný ročne v nasledujúcich štyroch rokoch.

Na čo treba pamätať

  1. Pole hodnôt ( rozsah ) musí obsahovať minimálne jedno kladné a jedno záporné číslo.
  2. Hodnoty by mali byť v postupnom poradí. IRR používa poradie hodnôt na interpretáciu poradia peňažných tokov. Dajte pozor, aby ste hodnoty platieb a príjmov zadávali v poradí, v akom sa stali, alebo ak to chcete uskutočniť.
  3. Ak pole argumentu referencie obsahuje text, logické hodnoty alebo prázdne bunky, tieto hodnoty sa ignorujú.
  4. MS Excel používa iteračnú techniku ​​na výpočet IRR v programe Excel. Počínajúc odhadom, IRR cykluje výpočtom, až kým nebude výsledok presný do 0,00001%. Ak IRR nenájde výsledok, ktorý funguje po 20 pokusoch, zobrazí sa #NUM! vráti sa chybová hodnota.
  5. Ak funkcia IRR v programe Excel vráti # ČÍSLO! alebo ak výsledok nie je taký, aký ste očakávali, skúste inú hodnotu pre
  6. Vo väčšine prípadov nemusíte v Exceli poskytovať odhadovanú hodnotu pre výpočet IRR. Ak je parameter hádania preskočený, softvér predpokladá, že je 0,1, tj. 10%.
  7. IRR úzko súvisí s NPV, tj. S funkciou čistej súčasnej hodnoty. Miera návratnosti vypočítaná pomocou IRR s programom Excel je úroková sadzba zodpovedajúca nulovej čistej súčasnej hodnote.