Okunov zákon (definícia, vzorec) Vypočítajte Okunov koeficient

Čo je Okunov zákon?

 Okunov zákon je pomenovaný po Arthurovi Okunovi, ekonómovi, ktorý publikoval svoj výskum vzťahu medzi dvoma hlavnými makroekonomickými premennými nezamestnanosťou a výrobou, a uvádza, že „za každé 1% zníženie nezamestnanosti v ekonomike stúpne hrubý domáci produkt (HDP) o 2% a hrubý národný produkt (HNP) stúpne o 3% “. To znamená, že nezamestnanosť je nepriamo úmerná HDP a HNP krajiny.

Tento zákon je známy svojou jednoduchosťou a presnosťou. O tomto zákone však bolo vznesených veľa pochybností, pretože sa netýka každého štátu pre každú ekonomiku. Aby bolo jasné, v ekonomike, ktorá je industrializovaná a má silné trhy práce, bude mať percentuálna zmena HDP menší vplyv na mieru nezamestnanosti.

Okunov vzorec zákona

Okunov zákon je daný týmto vzorcom:

Kde:

 • y = skutočný HDP
 • y * = potenciálny HDP
 • β = Okunov koeficient
 • u = miera nezamestnanosti v bežnom roku
 • u * = miera nezamestnanosti v predchádzajúcom roku
 • yy * = výstupná medzera

Takže produkčná medzera (rozdiel medzi skutočným HDP a potenciálnym HDP) vydelená potenciálnym HDP sa rovná zápornému Okunovmu koeficientu (záporné predstavuje inverzný vzťah medzi nezamestnanosťou a HDP) vynásobenému zmenou nezamestnanosti.

Ak pôjdeme podľa tradičného Okunovho zákona, Okunov koeficient by bol vo všetkých prípadoch 2. V dnešnom scenári však tento koeficient nebude vždy 2 a môže sa líšiť podľa ekonomických situácií.

Príklady vzorca Okunovho zákona (so šablónou programu Excel)

Príklad č

Zoberme si hypotetický príklad, kde máme nižšie uvedené komponenty a pomocou nich musíme vypočítať Okunov koeficient.

Riešenie

Z nasledujúcich informácií musíme vypočítať Okunov koeficient.

Na výpočet Okunovho koeficientu je potrebné najskôr vypočítať produkčnú medzeru

Výpočet výstupnej medzery je nasledovný,

 • = 8,00 - 5,30
 • Výstupná medzera = 2,7

Výpočet Okunovho koeficientu je možné vykonať nasledovne:

 • β = -2,7 / (5,30 * (8,50-10,00))

Okunov koeficient bude -

 • p = 0,34
 • Okunov koeficient (β) = 0,34

Príklad č

Ďalej si vezmime praktický príklad ekonomiky USA, ktorý nám poskytuje odvetvie, a od výskumného tímu nám boli poskytnuté nasledujúce údaje. Teraz z údajov uvedených nižšie musíme vypočítať Okunov koeficient.

Riešenie

Z nasledujúcich informácií musíme vypočítať Okunov koeficient.

Na výpočet Okunovho koeficientu je potrebné najskôr vypočítať produkčnú medzeru

Výpočet výstupnej medzery je nasledovný,

 • = 2,1 - 3,21
 • Výstupná medzera = -1,1

Výpočet Okunovho koeficientu je možné vykonať nasledovne:

 • β = - (- 1,1) / (3,21 * (3,8 - 3,2))

Okunov koeficient bude -

 • p = 0,58

Okunov koeficient je 0,58

Príklad č

Zoberme si praktický príklad odvetvia ekonomiky Spojeného kráľovstva a od výskumného tímu nám boli poskytnuté nasledujúce údaje. Z údajov uvedených nižšie musíme vypočítať Okunov koeficient.

Riešenie

Z nasledujúcich informácií musíme vypočítať Okunov koeficient

Na výpočet Okunovho koeficientu je potrebné najskôr vypočítať produkčnú medzeru

Výpočet výstupnej medzery je nasledovný,

 • = 5-2
 • Výstupná medzera = 3

Výpočet Okunovho koeficientu je možné vykonať nasledovne:

 • β = -3 / (2 * (1-2,2))

Okunov koeficient bude -

 • β = 1,25
 • Okunov koeficient = 1,25

Relevantnosť a použitie

Kruh ekonomiky začína investíciami. Keď ľudia investujú do akéhokoľvek podnikania, príslušné odvetvie sa posilní. Výsledkom investícií je zvýšenie úrovne výroby, ktorá si vyžaduje pracovnú silu, a opäť to vedie k rastu miery zamestnanosti. Zníženie miery nezamestnanosti teda nakoniec zvýši HDP krajiny. Na HDP krajiny sa podieľajú rôzne priemyselné odvetvia a odvetvia (sektor tovaru a služieb).

Na tejto logike beží Okunov vzorec. Zákon Arthura Okuna hovorí, že pri každom poklese nezamestnanosti o 1% sa HDP zvýši o 2%. Táto teória však v dnešnom scenári neplatí dobre pre každú ekonomiku. Okunov zákon funguje rovnakým spôsobom, tj keď sa znižuje miera nezamestnanosti, zvyšuje sa HDP krajiny a naopak, ale Okunov koeficient sa môže v jednotlivých krajinách líšiť v závislosti od meniacej sa ekonomickej situácie.