Kapitálový leasing vs operatívny lízing Top 8 rozdielov

Rozdiel medzi kapitálovým a operatívnym lízingom

Existujú rôzne účtovné metódy pre lízing, kde v prípade kapitálového leasingu môže byť vlastníctvo predmetného majetku prevedené na konci doby lízingu na nájomcu, zatiaľ čo v prípade operatívneho leasingu si vlastníctvo zvažovaného majetku ponecháva prenajímateľ.

Lízing je zmluvná dohoda medzi prenajímateľom (vlastníkom majetku) a nájomcom (majetok si prenajíma). Rozdeľujú sa na dva typy podľa toho, ako sa prenáša riziko vlastníctva a výhody.

Čo je to kapitálový lízing?

Hovorí sa mu aj finančný leasing. Kapitálový leasing je lízing, ktorý podstatným spôsobom prenáša všetky riziká a odmeny spojené s vlastníctvom aktíva. Inými slovami, kapitálovým lízingom môže byť lízing, pri ktorom súčasná hodnota minimálnych lízingových splátok na začiatku lízingu presahuje alebo sa rovná v podstate celej objektívnej hodnote prenajatého majetku. Jedná sa o lízing, pri ktorom nájomca zaznamená podkladové aktívum ako svoje aktívum, čo znamená, že s prenajímateľom sa zaobchádza ako so stranou, ktorá náhodou financuje majetok, ktorý nájomca vlastní.

Prenajímateľ by mal s lízingom zaobchádzať ako s finančným lízingom, ak je splnené niektoré z nasledujúcich kritérií uvedených nižšie:

 • Existuje možnosť kúpy prenajatého majetku; alebo
 • Leasingové obdobie pokrýva najmenej sedemdesiatpäť% doby použiteľnosti majetku; alebo
 • Po skončení lízingu sa vlastníctvo prenajatého majetku posúva na nájomcu; alebo
 • Minimálna súčasná hodnota lízingových splátok predstavuje spolu najmenej deväťdesiat% reálnej hodnoty majetku na začiatku lízingu.

Čo je operatívny leasing?

Operatívny lízing sa uvádza ako lízingová zmluva, ktorá nezahŕňa prevod podstatného rizika a odmien z vlastníctva majetku prenajatého na nájomcu. Spravidla má obdobie, ktoré je podstatne menšie ako reálna hodnota prenajatého majetku.

Lízingy, ktoré nespĺňajú žiadne zo štyroch kritérií, sa účtujú ako operatívny lízing.

 • Test 1: Prevod vlastníctva
 • Test 2: Výhodná možnosť nákupu?
 • Test 3: Doba nájmu> = 75% ekonomického života?
 • Test 4: Súčasná hodnota platieb> = 90% spravodlivá trhová hodnota?

Ak sú všetky kritériá pravdivé, bude sa účtovať o kapitálovom prenájme.

Infografika kapitálového prenájmu verzus operatívny lízing

Výhľad analytika

Klasifikácia lízingov

Kus zariadenia s trhovou cenou (FMV) 100 000 USD a dobou použiteľnosti 5 rokov je prenajatý nájomcovi na obdobie 4 rokov. Leasingové splátky sú 26 000 USD ročne. Sadzba pôžičky pre spoločnosť je 8% a sadzba implicitná z lízingu je 7%. Neexistuje žiadne ustanovenie, aby nájomca kúpil majetok na konci doby lízingu, ani žiadna výhodná možnosť kúpy.

Najprv sa pozrime, či sa jedná o kapitálový lízing alebo operatívny leasing. Aby sme tomu porozumeli, vykonávame testy, aby sme zistili to isté.

Výsledkom testov 1 a 2 je operatívny leasing

Test 3 naznačuje, že ide o spoločnosť Capital Lease.

Test 4 naznačuje, že sa jedná o operatívny leasing.

Celkovo vieme, že ak NIE JE splnený ŽIADNY z testov, potom sa lízing klasifikuje ako Capital Lease.

Príklad

Rovnaký príklad použijeme na porovnanie.

Kus zariadenia s trhovou cenou (FMV) 100 000 USD a dobou použiteľnosti 5 rokov je prenajatý nájomcovi na obdobie 4 rokov. Leasingové splátky sú 26 000 USD ročne. Sadzba pôžičky pre spoločnosť je 8% a sadzba implicitná z lízingu je 7%. Neexistuje žiadne ustanovenie, aby nájomca kúpil majetok na konci doby nájmu, ani žiadna výhodná možnosť nákupu.

Efekt súvahy

 • V operatívnom prenájme neexistuje ŽIADNY dopad na súvahu.
 • Dopad na súvahu nastáva iba pri kapitálovom prenájme.
 • Aktuálna hodnota na úrovni 7% je 88 067 dolárov
 • Aktíva aj pasíva sa zvyšujú o súčasnú hodnotu lízingových splátok hneď na začiatku

Efekt súvahy, pretože platby sa uskutočňujú podľa nižšie uvedeného

Účtovná hodnota majetku na konci každého roka.

Upozorňujeme, že nasledujúce -

 • Odpisy (obdobie 4 rokov) = 88 067 USD / 4 = 22 017 USD,
 • Splátky istiny sa rovnajú splátkam leasingu Menej úrokových nákladov
 • Majetok sa odpisuje sadzbou, ktorá sa líši od sadzby amortizácie záväzku. Tieto dve hodnoty sú rovnaké iba pri vzniku a ukončení nájmu

Účinok výkazu ziskov a strát

 • Prevádzkový príjem je pri kapitálovom prenájme vyšší (Je to tak preto, lebo náklady na odpisy pri kapitálovom prenájme sú nižšie ako splátky leasingu)
 • Čistý príjem je v prvých rokoch prenájmu kapitálu nižší

Efekt peňažných tokov

 • V operatívnom lízingu celková hotovostná splátka znižuje hotovostný tok z operácií.
 • Pri kapitálovom prenájme časť platby lízingu, ktorá sa považuje za platbu istiny, znižuje hotovostný tok z finančných aktivít.
 • Celkový CF nie je ovplyvnený účtovným riešením.

Kľúčové rozdiely

 • Čistý príjem bude v operatívnom lízingu v prvých rokoch vyšší, pretože výška odpisov a úrokových nákladov bude vo finančnom prenájme vyššia. Keď sa nájom skončí, situácia sa obráti. Celkový čistý príjem za celé obdobie prenájmu sa však v rámci oboch kategorizácií zvýši na rovnaký počet, pretože ide iba o mechanizmy vykazovania.
 • EBIT je vyšší v rámci kapitálového lízingu, pretože súčasťou lízingovej splátky je splátka úroku, ktorá sa vykazuje pod EBIT a vo výkaze ziskov a strát; celá lízingová splátka sa však vykazuje nad EBIT v rámci operatívneho lízingu.
 • Finančný riaditeľ je vyšší pri lízingu kapitálu, pretože časť nájmu, ktorá smeruje k zníženiu dlžného záväzku, je súčasťou hotovostného toku z financovania a iba úroky sú súčasťou finančného riaditeľa. Ďalšie dane sú kvôli odpisom nižšie a odpisy sa pripočítajú späť. V rámci operatívneho lízingu však celá splátka lízingu znižuje finančného riaditeľa a daň je vyššia kvôli chýbajúcim odpisovým nákladom.
 • Prirodzene, CFF je nižší pre finančný lízing a vyšší pre operatívny lízing, avšak počas celého obdobia lízingu zostáva suma zmeny v hotovosti rovnaká.

Porovnávacia tabuľka lízingu kapitálu a operatívneho lízingu

Kritériá / položkaPrenájom kapitáluOperatívny leasing
PrírodaJe to alternatíva k nákupu OOP pomocou dlhového financovaniaJe to alternatíva k prenájmu OOP za pevnú splátku nájmu.
Dopad na výkaz ziskov a strátOdpisy OOP a úroky z dlhového financovania sú uvedené vo výkaze ziskov a strát.Výdavky, ktoré sú uvedené vo výkaze ziskov a strát, sú iba platby nájomného.
Dopad na súvahuPV lízingových splátok alebo reálna hodnota OOP sa vykazuje v súvahe (podľa toho, ktorá hodnota je nižšia). Takže aktíva sa zväčšujú, keď je OOP kapitalizovaný, pasíva sa zvyšujú, keď sa k tomu pripočítava dlhové financovanie.Na súvahu nemá žiadny vplyv, pretože lízing je čisto nákladný.
Dopad na výkaz peňažných tokov
 • Odpisy sa pripočítavajú späť, pretože ide o nepeňažný náklad, a preto je finančný riaditeľ vyšší.
 • Odpisy a úroky znižujú zisky, a preto sa v prvých rokoch platia nižšie dane.
 • Peňažné toky z finančných aktivít sú ovplyvnené dlhovým financovaním a splátky istiny za dlh použité na financovanie lízingu. Úroky z financovania znižujú finančného riaditeľa.
Keďže súčasťou výkazu ziskov a strát sú iba splátky lízingu, dane sú vyššie, takže znižujú finančného riaditeľa a splátky lízingu sú súčasťou peňažných tokov namiesto finančných tokov z financovania.
Podsúvahové financovaniePretože je aktívum zaznamenané v súvahe a je vytvorený dlhový záväzok, vyzerajú ukazovatele, ako je pomer návratnosti aktív a dlhu k vlastnému imaniu, menšie a môžu znamenať nedostatočnú efektívnosť alebo nižšiu solventnosť.Pretože v súvahe nie je zaznamenané žiadne aktívum a nevzniká žiadny dlhový záväzok, vyzerajú pomery ako pomer návratnosti aktív a pomer dlhu k vlastnému imaniu lepšie.
Riziko zastaraniaNa konci lízingového obdobia sa prevedie vlastníctvo majetku na nájomcu, takže sa prenáša aj riziko zastarania. Ak dôjde k nejakej technologickej inovácii, ktorá dovtedy majetok zastará, nájomca sa tým zasekne. . Toto riziko je teda pre prenajímateľa nízke a pre nájomcu vysoké.Na konci doby prenájmu sa majetok vráti prenajímateľovi, takže riziko zastarania je pre nájomcu nízke a vysoké pre prenajímateľa.
US GAAP vs. IFRS klasifikáciaUS GAAP sú konkrétnejšie, pretože sa v nich uvádza, že v rámci kapitálového lízingu môžu existovať dva typy lízingov a akákoľvek z nasledujúcich podmienok, ktorá je splnená, vedie ku klasifikácii ako lízing kapitálu:

 • Prenájom typu predaja, na konci ktorého dôjde k prevodu vlastníctva a k zisku pre prenajímateľa, pretože PV platieb je vyšší ako účtovná hodnota prenajatého OOP.
 • Priamy finančný lízing je ten, v ktorom nie je zisk, a Prenajímateľ je pre Nájomcu iba finančníkom.
 • US GAAP vyžaduje, aby doba lízingu predstavovala najmenej 75% doby použiteľnosti OOP.
 • PV lízingových splátok predstavuje najmenej 90% reálnej hodnoty lízingového majetku.
 • Existencia možnosti výhodného nákupu

IFRS uvádza všeobecnejšiu kategorizáciu, podľa ktorej by sa všetky riziká a úžitky mali preniesť na nájomcu

Podľa US GAAP, ak nie je splnený žiadny z predpokladov kapitálového lízingu, klasifikuje sa ako operatívny lízing.

IFRS uvádza všeobecnejšiu kategorizáciu, ktorá hovorí, že všetky riziká a úžitky by sa nemali prenášať na nájomcu.

Pomerová analýza
 • Nižšie pomery obratu aktív a aktív
 • Nižší pracovný kapitál
 • Nižšia návratnosť aktív a vlastného imania
 • Vyšší pomer dlhu k vlastnému imaniu a aktívam
 • Vyššie pomery obratu aktív a aktív;
 • Vyšší prevádzkový kapitál
 • Vyššia návratnosť aktív a vlastného imania
 • Nižší pomer dlhu k vlastnému imaniu a aktívam