Metóda úhrady nákladov (definícia, príklady) Kedy použiť túto metódu?

Aká je metóda úhrady nákladov?

Metóda refundácie nákladov je jednou z metód vykazovania výnosov, pri ktorej spoločnosť nezaznamenáva hrubý zisk alebo príjem generovaný oproti tovaru, ktorý sa predáva zákazníkovi, kým spoločnosť od zákazníka v plnej miere nedostane celkovú nákladovú položku súvisiacu s príslušným predajom. a po prijatí celej sumy nákladov sa zostávajúca suma zaznamená ako výnos.

Príklady metódy návratnosti nákladov

Príklad č

Napríklad spoločnosť A Ltd. predáva tovar na úver svojim zákazníkom. Pri vykazovaní výnosov sa spoločnosť riadi metódou úhrady nákladov, pretože existuje neistota, pokiaľ ide o mieru návratnosti peňazí od mnohých zákazníkov spoločnosti. 1. septembra 2016 predala časť tovaru na úver jednému zo svojich zákazníkov, pánovi Y, za 250 000 dolárov. Náklady na predaný tovar pre spoločnosť A ltd boli 200 000 dolárov.

V čase predaja spoločnosť dostala okamžite 50 000 dolárov a zvyšok platieb dostala spoločnosť v nasledujúcich rokoch. V roku 2017 bolo prijatých 50 000 dolárov, v roku 2018 100 000 dolárov a zostatok 50 000 dolárov bol prijatý v roku 2019. Kedy vykázať zisky spoločnosti podľa metódy úhrady nákladov?

Podľa metódy úhrady nákladov spoločnosť nebude zaznamenávať hrubý zisk ani príjem generovaný z tovaru, ktorý sa predáva zákazníkovi, kým spoločnosť od zákazníka úplne nedostane celkovú nákladovú položku súvisiacu s príslušným predajom. Po prijatí celej sumy nákladov sa zostávajúca suma zaznamená ako výnos.

 • V tomto prípade spoločnosť 1. septembra 2016 predala časť tovaru na úver pánovi Y za 250 000 dolárov. Skutočné náklady na predaný tovar boli 200 000 dolárov.
 • Spoločnosť dostala platbu za tovar predaný na splátky. 50 000 dolárov bolo prijatých okamžite, 50 000 dolárov bolo prijatých v roku 2017, 100 000 dolárov v roku 2018 a zostatok 50 000 dolárov v roku 2019.
 • Teraz je 50 000 dolárov (250 000 dolárov - 200 000 dolárov) zisk spoločnosti, ktorý nevykáže v účtovnom období, v ktorom sa uskutoční predaj, to isté sa vykáže ako výnos v období, v ktorom je platba prijatá po vrátení náklady na predaný tovar.
 • Celková suma získaná v rokoch 2016, 2017 a 2018 je 200 000 dolárov (50 000 dolárov + 50 000 dolárov + 100 000 dolárov), čo sa rovná nákladom na predaný tovar, takže v týchto rokoch nebudú zaznamenané žiadne príjmy.
 • Avšak suma prijatá nad rámec nákladov na predaný tovar v roku 2019 vo výške 50 000 dolárov sa zaznamená ako zisk v roku 2019.

Príklad č

1. októbra 2013 spoločnosť Sapphire Corporation, ktorá vyrába oceľ, predala niektoré oceľové tyče za 80 000 dolárov. Zákazníci sú povinní uspokojiť štyri rovnaké ročné splátky vo výške 20 000 dolárov spolu s platbami úrokov každý 1. októbra, počnúc 1. novembrom 2013, podľa dohody. Náklady na výrobu oceľovej tyče sú 56 000 dolárov. Fiškálny rok spoločnosti sa končí 31. decembra.

DátumZhromaždená hotovosťVrátenie nákladovVykázaný hrubý zisk
1. októbra 201320 000 dolárov20 000 dolárov$ -
1. októbra 201420 000 dolárov20 000 dolárov-
1. októbra 201520 000 dolárov16 000 dolárov4 000
1. októbra 201620 000 dolárov-20 000
Súčty80 000 dolárov56 000 dolárov24 000 dolárov

Spoločnosť tu začala vykazovať zisky po 2 priamych rokoch prevádzky od 1. októbra 2015 a po úspešnom pokrytí nákladov.

Výhody

 • Spoločnosť používa prístup úhrady nákladov z dôvodu vykazovania výnosov v prípade, že existuje primeraná neistota ohľadne inkasa peňazí od zákazníkov oproti predajom uskutočneným na úverovom základe, pretože táto metóda je zďaleka najkonzervatívnejšia zo všetkých dostupné metódy vykazovania výnosov.
 • Pri metóde úhrady nákladov dochádza k oneskoreniu v termíne splatnosti platby dane, pretože daň bude splatná až potom, čo spoločnosť uhradí všetky náklady na produkt. Touto metódou teda môže vlastník firmy dosiahnuť nejaké úspory.

Nevýhody

 • Hoci spoločnosť používa metódu úhrady nákladov, aj keď vykazuje náklady a tržby, hrubý zisk z nich nebude vykázaný, aj keď je určitý predaj v zásade pohľadávkou pre spoločnosť, a hrubý zisk sa vykáže iba v prípade, že boli prijaté celé potvrdenky.
 • Pri tejto metóde sa zisky spoločnosti označujú za obdobie, v ktorom sa potom prijme platba za tento zisk. Takže aj keby sa predaj týkal jedného obdobia, spoločnosť by ho nebola schopná preukázať ako príjem daného obdobia.

Kedy použiť metódu úhrady nákladov?

 • Táto metóda sa využíva hlavne v situáciách, keď je pre spoločnosť vysoko neistý výber tovaru od jeho predaja od zákazníkov, a tiež v prípadoch, keď je ťažké ho splátkovú metódu odôvodniť.
 • Tiež v prípade, že spoločnosť nie je schopná presne určiť predajnú hodnotu. Táto metóda je uprednostňovaná, pretože v týchto prípadoch, keďže je ťažké určiť celkový výnos dosiahnutý spoločnosťou, je obozretný záznam zaznamenávania výnosov rovnajúcich sa príjmom, ktoré sa zhodujú s nákladmi spoločnosti.
 • Pri metóde úhrady nákladov dochádza k oneskoreniu v termíne splatnosti platby dane, pretože daň bude splatná až potom, čo spoločnosť uhradí všetky náklady na produkt. Touto metódou teda môže vlastník firmy dosiahnuť nejaké úspory.

Záver

V prípade metódy úhrady nákladov teda spoločnosť vykáže zarobenú sumu nad rámec nákladov ako hrubý zisk alebo výnos, keď bola získaná po úhrade všetkých nákladov, ktoré spoločnosti vznikli, tj. výnos iba vtedy, keď od zákazníkov prijme skutočné peniaze oproti uskutočnenému predaju.

Spoločnosť používa prístup úhrady nákladov z dôvodu vykazovania výnosov v prípade, že existuje primeraná neistota v súvislosti s inkasom peňazí od zákazníkov oproti predajom uskutočneným na úverovom základe, pretože táto metóda je zo všetkých typov najkonzervatívnejšia. dostupné metódy vykazovania výnosov.