Produktivita práce (definícia, vzorec) Ako vypočítať?

Definícia produktivity práce

Produktivita práce je koncept používaný na meranie efektívnosti pracovníka a počíta sa ako hodnota výkonu vyprodukovaného pracovníkom za jednotku času, napríklad za hodinu. Porovnaním individuálnej produktivity s priemerom je možné zistiť, či konkrétny pracovník nedostatočne pracuje alebo nie. Tento koncept je možné použiť aj na národnej úrovni na výpočet HDP (hrubého domáceho produktu) krajiny.

Vzorec produktivity práce

Produktivitu pre pracovníka možno vypočítať pomocou nasledujúceho vzorca.

Produktivita práce = hodnota vyrobeného tovaru a služieb / vstupná hodina človeka

Výsledok poskytne produktivitu za hodinu.

Ako vypočítať produktivitu práce?

Jedná sa o tri kroky.

 • Krok 1 - Výpočet hodnoty vyrobeného tovaru a služieb

Tento krok zahŕňa výpočet peňažnej hodnoty tovarov a služieb, ktoré zamestnanec vyrába alebo poskytuje v danom časovom období. Hodnota znamená takú hodnotu, za ktorú sa tieto tovary alebo služby predajú.

 • Krok 2 - Určenie vstupných pracovných hodín

Vstupné osobohodiny znamenajú celkový počet hodín, ktoré zamestnanec strávil výrobou tovaru alebo poskytnutím služby.

 • Krok 3 - Rozdelte a vypočítajte výsledok

Posledným krokom je rozdelenie hodnoty vyrobeného tovaru a služieb pomocou vstupných osobohodín. Výsledný údaj poskytne zamestnancovi produktivitu za hodinu.

Príklad produktivity práce

V spoločnosti s názvom Goodwill Ltd vyrobil pracovník za 5 hodín 20 jednotiek produktu. Jednotky predáva spoločnosť za cenu 30 dolárov za jednotku. Vypočítajme v tomto prípade produktivitu pracovníka.

Riešenie

 • Hodnota vyrobeného tovaru = 20 kusov * 30 dolárov za jednotku = 600 dolárov
 • = 600 USD / 5
 • = 120 dolárov

Pracovník teda vyrobí za jednu hodinu tovar v hodnote 120 dolárov.

Faktory

Na produktivitu môže mať vplyv veľa faktorov, ktoré sú nasledujúce:

 • Školenie

Úroveň školenia ovplyvňuje produktivitu práce. Ak sa zamestnancom poskytne náležité školenie, očakáva sa, že sa produktívne zvýši.

 • Nadčasy

Ak sú pracovníci vystavení nadčasovým hodinám, bude to produktívne negatívne ovplyvnené, pretože sa pracovníci budú cítiť unavení a malátni.

 • Úroveň motivácie

Pracovníci majú tendenciu podávať lepšie výkony, keď sa cítia motivovaní. Preto je dôležité vytvoriť v organizácii prostredie, v ktorom sa pracovníci cítia motivovaní a sebavedomí.

 • Použité vstupy

Ak pracovník používa chybné suroviny alebo stroje, bude to mať vplyv na produktivitu pracovníka.

Produktivita práce vs. produktivita celkových faktorov

Produktivita práce znamená úroveň výroby tovaru alebo služieb za jednotku času. Odzrkadľuje efektívnosť pracovníkov pri výrobe tovaru alebo poskytovaní služieb alebo poskytovaní služieb z hľadiska využitého času. Okrem vstupného času sa neprihliada na žiadne ďalšie faktory vstupu.

Zatiaľ čo produktivita celkového faktora znamená úroveň výroby z hľadiska váženého priemeru dvoch vstupov, konkrétne práce a kapitálu. Vypočíta sa vydelením celkovej výroby váženým priemerom času a kapitálu. Celková produktivita faktorov teda berie do úvahy vplyv dvoch vstupov, práce a kapitálu.

Dôležitosť

Pokiaľ ide o produktivitu práce pre spoločnosti, je tento koncept užitočný v tom zmysle, že odráža výkonnosť pracovníkov. Môže sa použiť na stanovenie štandardnej produktívnej úrovne, na základe ktorej možno vytvoriť motivačné systémy odmeňovania dobre výkonných pracovníkov. Pomáha tiež podnikom zvážiť, či potrebujú podniknúť kroky na zlepšenie úrovne produktivity.

Keď hovoríme o produktivite práce z hľadiska celkovej ekonomiky, odráža to úroveň HDP. Naznačuje to tiež zlepšenú životnú úroveň v prípade zvýšenia úrovne spotreby. Je to preto, že ak sa zvýši produktivita, znamená to, že sa v rovnakom časovom období vyrobí viac tovaru a služieb, a teda sa zvýši aj úroveň spotreby.

Výhody

 • Zvýšená produktivita by znamenala efektívne využitie zdrojov a nižšie výrobné náklady.
 • Nižšie priemerné náklady zase povedú k dobrým ziskom.
 • Spoločnosť, kde je vysoká produktivita práce, bude mať oproti ostatným konkurenčnú výhodu.
 • Pokiaľ ide o zamestnancov, tí, ktorí majú lepšiu produktivitu, si môžu nárokovať výhody výhod založených na výkonnosti, ktoré poskytuje spoločnosť.
 • Zlepšená produktivita tiež znamená, že sa zlepšia celkové ekonomické podmienky.

Obmedzenia

 • Tento koncept neberie do úvahy vplyv iných vstupov, ako je kapitál.
 • Ďalej môže byť produktivita ovplyvnená mnohými ďalšími faktormi, ako je napríklad stav použitých strojov a použitých surovín, ktoré sa neberú do úvahy.

Záver

Pojem produktívna práca sa používa na podnikovej aj celoštátnej úrovni. Tento koncept je široko používaný ekonómami na celom svete a je veľmi užitočný.