Presunutie myšou v programe Excel Možnosti použitia funkcie Drag and Drop (Príklady)

Vynikajúce použitie možnosti Drag and Drop v programe Excel

Excel Drag and Drop je tiež známy ako „Vyplniť rukoväť“, keď sa myšou alebo kurzorom presunieme do pravej dolnej časti vybranej bunky, zobrazí sa ikona PLUS (+). Pomocou tejto ikony plus môžeme z aktívnej bunky presúvať doľava, doprava, hore a tiež dole. Aj pomocou tejto možnosti drag and drop môžeme robiť veľa inteligentných prác v programe Excel.

Napríklad sa pozrite na obrázok nižšie.

Príklady použitia funkcie Drag and Drop v programe Excel

Tu si môžete stiahnuť túto šablónu Excel Drag and Drop - Šablóna Excel Drag and Drop

Príklad č. 1 - Skopírujte aktuálnu hodnotu bunky do iných buniek

Predpokladajme napríklad, že máte v bunke A1 určitú hodnotu.

 • Pomocou možností drag and drop teraz môžeme okrem buniek vyplniť rovnakú hodnotu aj pre. Umiestnite kurzor na pravý spodok bunky.

 • Pomocou tejto ikony PLUS potiahnite doprava a dole a vyplňte rovnakú hodnotu všetkým pretiahnutým bunkám.

 • Po pretiahnutí myšou môžeme vidieť malú ikonu v pravom dolnom rohu vybratých buniek. Kliknutím na túto ikonu zobrazíte dostupné možnosti.

Tu máme tri možnosti: „Kopírovať bunky, Vyplniť iba formátovanie a Vyplniť bez formátovania“. Odteraz sme z aktívnej bunky pretiahli do rozsahu A1 až D5 a zobrali všetko z aktívnej bunky (A1).

Ale pomocou tejto možnosti môžeme vyplniť iba formátovanie, tj bez hodnoty z aktívnej bunky, môžeme vyplniť aj bez formátovania, tj. Iba hodnotu z aktívnej bunky bez akéhokoľvek formátovania.

 • Pozrime sa, ako to vyzerá, keď vyberieme možnosť „Iba vyplniť formátovanie“.

 • Teraz si pozrite časť „Vyplnenie bez formátovania“.

Príklad č. 2 - Vyplňte sériové čísla

Pomocou tohto Drag and Drop môžeme tiež vložiť sériové čísla. Najprv je potrebné zadať najmenej dve po sebe nasledujúce čísla.

Do bunky A1 a A2 som zadal dve po sebe idúce sériové čísla. Teraz vyberte tieto dve bunky a umiestnite kurzor do pravej dolnej časti bunky, aby ste videli symbol drag and drop.

Týmto potiahnutím a pustením zobrazte číslo riadku, ktorý chcete označiť sériovým číslom. V mojom prípade som ťahal až do 10. riadku, takže moje sériové čísla budú od 1 do 10.

Ako to funguje?

Prvá vec, ktorú sme urobili, bolo, že sme zadali dve po sebe idúce sériové čísla, tj. 1 a 2. Pomocou tejto vzorky program Excel identifikuje prírastkové číslo z jednej bunky do druhej bunky, v tomto prípade je prírastkové číslo o 1, takže zakaždým, keď pretiahneme hodnotu do ďalšej novej bunky zvýši hodnotu o 1. Pretože som pretiahol až do 10. riadku, zvýšil hodnotu 10-krát od hodnoty prvej bunky, tj. 1.

Napríklad sa pozrite na obrázok nižšie.

Do prvých dvoch buniek som zadal 1 a 3, teraz budem ťahať a púšťať až do 10. riadku a uvidím, čo sa stane.

Toto sme nedostali po sebe idúce sériové čísla, namiesto toho sme dostali všetky nepárne čísla od 1 do 19. Je to tak preto, lebo v prvých dvoch bunkách sú naše hodnoty 1 a 3, tj od prvej bunky k druhej bunke sa hodnota zvyšuje o 2, takže keď použijeme drag and drop, program Excel identifikuje vzor, ​​pretože sa musí zvyšovať o 2 zakaždým, keď ide do novej bunky.

Príklad č. 3 - Vložte sériové čísla bez vzoru

Môžeme tiež vložiť sériové čísla bez zadania dvoch po sebe idúcich čísel, stačí zadať 1 do ktorejkoľvek z buniek.

Teraz ťahajte a púšťajte až do 10. riadku.

Teraz kliknite na políčko „Možnosti automatického vyplňovania“.

Z tejto možnosti vyberte možnosť „Vyplniť sériu“ a získate sériové čísla, ktoré sa zvyšujú o 1.

Takže sme dostali sériové čísla, ktoré sa zvyšujú o 1.

Príklad č. 4 - Vyplňte naraz všetky bunky pod bunkou

Pomocou možnosti Drag & Drop môžeme vyplniť vzorec z jednej bunky do všetkých buniek uvedených nižšie. Napríklad sa pozrite na obrázok nižšie.

 • Aby sme prišli na GP (hrubý zisk), musíme zadať vzorec ako Predaj - COGS.

 • Vzorec obvykle skopírujeme z jednej bunky a prilepíme do buniek pod ním, ale tentokrát umiestnite kurzor do pravej dolnej časti bunky vzorca, tj. D2 bunku.

 • Keď uvidíte možnosť Drag & Drop, dvojitým kliknutím použijete vzorec na bunky pod nimi.

Na čo treba pamätať

 • Presúvanie myšou sa často nazýva rukoväť výplne.
 • Metódu kopírovania a vkladania je k dispozícii alternatíva drag and drop.
 • Súčasne môžeme myšou presúvať do jedného riadku a jedného stĺpca.