OKRUH v programe Excel | Ako používať funkciu MROUND? (Príklady)

Funkcia MROUND v programe Excel

MROUND je MATH & TRIGNOMETRY funkcií v Exceli a slúži k prevodu čísla na najbližší násobok čísla daného čísla. Napríklad = MROUND (50,7) prevedie číslo 50 na 49, pretože číslo 7 najbližší násobok 49, v tomto prípade sa zaokrúhli nadol na najbližšiu hodnotu. Podobne, ak je vzorec = MROUND (53,7), potom sa prevedie číslo 53 na 56, pretože násobné číslo 7 najbližšie číslo pre číslo 53 je 56, v tomto prípade sa zaokrúhli na najbližšie viaceré hodnoty nepárne číslo 7 nahor.

Syntax

  • Číslo: Na aké číslo sa snažíme prevádzať?
  • Násobok: Násobné čísla, ktoré sa snažíme Číslo zaokrúhliť .

Tu sú oba parametre povinné a oba parametre by mali obsahovať číselné hodnoty. Niektoré z príkladov funkcie MROUND uvidíme v praxi.

Príklady použitia funkcie MRound v programe Excel

Túto šablónu programu MROUND Function Excel si môžete stiahnuť tu - Šablóna programu MROUND Function Excel

Príklad č

Funkcia MROUND excel zaokrúhli číslo na najbližší násobok zadaného čísla. Určite si myslíte, že ako program Excel vie, či sa má zaokrúhliť nahor alebo nadol, záleží na výsledku rozdelenia.

Napríklad 16/3 = 5,33333, tu je desatinná hodnota menšia ako 0,5, takže výsledok najbližšej násobnej hodnoty čísla 3 je 5, takže 3 * 5 = 15. Tu program Excel zaokrúhľuje hodnotu nadol, ak je desatinná hodnota menšia ako 0,5.

Podobne sa pozrite na túto rovnicu 20/3 = 6,66667, v tejto rovnici je desatinná hodnota väčšia ako 0,5, takže program Excel zaokrúhli výsledok na 7, takže 3 * 7 = 21.

Pre tento príklad teda zvážte nasledujúce údaje.

  • Najskôr otvorte funkciu Excel MROUND v bunke C2.

  • Vyberte argument Číslo ako hodnotu bunky A2.

  • Druhý argument Multiple je hodnota bunky B2.

  • Stlačte kláves Enter. Skopírujte a prilepte vzorec do iných buniek, aby ste dosiahli výsledok.

Získali sme výsledok vo všetkých bunkách. Pozrime sa teraz na každý príklad osobitne.

V prvej bunke rovnica číta 15/8 = 1,875, pretože desatinná hodnota je> = 0,5 Excel zaokrúhli číslo na najbližšiu celočíselnú hodnotu 2. Takže tu je viac čísel 8 a výsledné číslo 2, takže 8 * 2 = 16.

Pozrite sa na druhú rovnú 17/5 = 3,4, tu je desatinné miesto menšie ako 0,5, takže excel zaokrúhli toto číslo na 3 a výsledok je 5 * 3 = 15.

Rovnako ako táto funkcia programu Excel MROUND zaokrúhľuje alebo zaokrúhľuje číslo na najbližšiu celočíselnú hodnotu viacerých čísel.

Príklad č

Videli sme, ako funguje funkcia MROUND, teraz uvidíme, ako môžeme tú istú použiť na zaokrúhlenie času nahor alebo nadol na najbližšie viaceré hodnoty.

Z vyššie uvedenej časovej tabuľky prevedieme čas na najbližších 45 minútových časových intervalov. Nižšie je uvedený vzorec.

V tomto príklade som zadal viac hodnôt ako „0:45“, ktoré sa automaticky prevedú na najbližšie číslo „0,03125“. Takže číslo „0,03125“ sa rovná 45 minútam, keď na toto číslo v programe Excel použijeme časový formát.

Na čo treba pamätať

  • Oba parametre by mali byť čísla.
  • Ak niekto nemá numerický parameter, dostaneme „#NAME?“ chybová hodnota.
  • Oba parametre by mali mať rovnaké znamienka, buď kladné alebo záporné, ak sú obidve znamienka zadané v jednom vzorci, potom dostaneme „# ČÍSLO!“ chybová hodnota.