Základ dane (definícia, vzorec) Ako vypočítať základ dane? (Príklady)

Čo je to základ dane?

Daňový základ predstavuje celkový príjem (vrátane platu, príjmu z investícií, majetku atď.), Ktorý môže zdaniť daňový úrad, a používa sa tak na výpočet daňových povinností dlžných jednotlivcovi alebo spoločnosti. Slúži ako celkový základ, z ktorého je možné vymerať daň.

Vzorec základu dane

Daňová povinnosť sa dosiahne vynásobením základu dane do sadzby dane. Išlo by teda o daňovú povinnosť vydelenú sadzbou dane.

Vzorec základu dane = daňová zodpovednosť / daňová sadzba

Príklad základu dane

Pani Lucia, podnikateľka, minulý rok náhodou zarobila 20000 dolárov. Z tejto sumy bolo 15 000 dolárov predmetom dane.

Uvažujme teraz o daňovej povinnosti za predpokladu daňovej sadzby 10%.

Daňová zodpovednosť = základ dane * sadzba dane

Podrobnosti sú uvedené nižšie

Preto môžeme spätne vypočítať, aby sme dospeli k základu dane ako daňová povinnosť / daňová sadzba, ktorá by teraz bola 15 000 (1 500 / 0,1)

Hlavné vlastnosti základu dane

# 1 - Jednoduchosť

Je ľahké sa k tomu dopracovať. Všetko, čo by človek niekedy musel urobiť, je zvážiť čistý súčet všetkých aktív alebo výnosov, ktoré podliehajú dani. To teda pomôže vláde zistiť celkový počet daňovníkov a následne zohľadniť príjmy, ktoré sú predmetom dane. Pomôže to človeku pochopiť celkovú daň, ktorú bude mať vláda tendencia zarábať touto jednoduchou metódou.

# 2 - Ukazovateľ zdaniteľného príjmu

Prostredníctvom oficiálnych štatistík zozbieraných z mnohých zdrojov pomáha vláde pri posudzovaní daňového základu ekonomiky ako celku hodnotiť celkové príjmy, ktoré má tendenciu získavať, zvyčajne zo zdaniteľných príjmov. To pomáha vláde krajiny zistiť celkový príjem, ktorý tak môže vygenerovať za predchádzajúci hodnotiaci rok

# 3 - Široká základňa zvyšuje príjmy

Keď vláda nepriamo zdaňuje rôzne ďalšie položky, ako sú DPH, centrálne dane, spotrebné dane, dovozy a clá atď., Rozšírila by sa teraz jej základňa. Posilnená základňa by slúžila ako zdroj ďalších príjmov pre vládu. Vláda to teraz môže nasmerovať na produktívne účely, ako je rozvoj infraštruktúrnych projektov, výdavky na sociálne zabezpečenie a sociálne zabezpečenie atď. Takéto činnosti by prispeli k rozvoju národa.

# 4 - Funguje ako zodpovedný zdroj

Ak vláda pokračuje v stanovovaní svojho daňového základu, slúžilo by to teraz ako účtovný zdroj príjmov. Tieto informácie sa teraz dajú veľmi dobre zahrnúť do štatistických údajov, ktoré budú kombinovať rôzne agentúry. Tieto údaje teda slúžia ako spoľahlivý zdroj na stanovenie výšky daní, ktoré krajina vyberá, aby mohli porovnávať s rôznymi inými krajinami a zistiť tak celkovú sumu vybranú z daní.

Nevýhody

# 1 - Nezohľadňuje tieňovú ekonomiku

Veľa z nich je v nelegálnom obchode, napríklad s drogami. Spravidla sa nehlásia, a preto sa na ne nevzťahuje žiadna daň, napriek tomu majú sprostredkovatelia tendenciu zarábať nejaké imanie. Spravidla prichádza o takýto príjem a nezahŕňa tieňovú ekonomiku.

# 2 - Úzka základňa môže brániť rastu

Ak má krajina tendenciu zdaňovať iba jeden zdroj, ako je daň z príjmu, a ďalej nezohľadňuje zdaňovanie ďalších nepriamych zdrojov, ako je DPH, základ sa teraz zužuje. Toto zúženie predstavuje stratu príjmov pre vládu. Kvôli strate týchto príjmov sa príjem vlády znižuje a nemusí byť schopná uskutočňovať vývojové aktivity pre blaho ekonomiky, čo bude brániť rastu.

# 3 - Nezahŕňa výnimky a daňové úľavy

Vláda môže poskytnúť určité stimuly pre určité odvetvia, ktoré oslobodia od platenia daní tie odvetvia, ktoré sa na takéto povolania spoliehajú. Okrem toho rôzne stimuly a výnimky zavedené vládou pomáhajú verejnosti pri sporení alebo investovaní do týchto spôsobov, ako využiť výhody daňových výnimiek. Zdá sa to však pre vládu nevýhodou, pretože bude mať znížený daňový základ v takom rozsahu, čo ešte viac zníži príjmy vlády.

Obmedzenia

  • Daňový základ zaostáva tak, že sa ďalej nebude uvažovať o výnimkách a tiež o príjmoch dosiahnutých v tieňovej ekonomike, čím sa zníži celkový príjem, ktorý by pripadol vláde.
  • Ďalej by v závislosti od rozhodnutia vlády a diskrečnej právomoci o tom, čo sa má zahrnúť do základu dane, určoval celkový zdaniteľný príjem, ktorý by sa dosiahol. Preto by sa základňa obmedzila na rozhodnutie o začlenení, ktoré prináleží vláde, pokiaľ ide o položky, ktoré sa majú brať do úvahy pri zdaňovaní.

Dôležité body

  • Vláda zvyčajne na svojom rozpočtovom zasadaní rozhodne o daňových plánoch a tiež o rôznych zdrojoch príjmu, z ktorých by chcela zdaňovať, respektíve zdaňovať. Je dôležité, aby sme v tejto súvislosti zostali informovaní, aby ste pochopili, čo spadá do koša celkového zdaniteľného príjmu vlády na určenie základne.

Záver

Základ dane slúži ako dôležitý zdroj spoľahlivých informácií na meranie celkového príjmu dosiahnutého vládou krajiny cestou zdanenia. Je spoľahlivým účtovným zdrojom na generovanie štatistík v tomto ohľade. Pre vládu je nevyhnutné správne určiť základňu, aby bolo zabezpečené efektívne zdaňovanie, a tým zabezpečené, aby ľudia neboli zdaňovaní nadmerne alebo nedostatočne.