Zápis do denníka prijatých úrokov Krok za krokom Príklady a vysvetlenie

Zápisy do denníka pre prijaté úroky

Nasledujúci príklad záznamu do denníka úrokových pohľadávok poskytuje pochopenie najbežnejších typov situácií, keď sa účtuje do denníka zápisu úrokov, a ako je možné ich zaznamenávať. Pretože existuje veľa situácií, keď je možné postúpiť zápis do denníka prijatých úrokov, nie je možné uviesť všetky typy príkladov.

Niektoré z najbežnejších položiek denníka prijatých úrokov sú uvedené nižšie -.

Príklady zápisu do denníka prijatých úrokov

Ďalej uvádzame príklady položiek denníka prijatých úrokov.

Príklad č

Spoločnosť X Ltd. vložila sumu 500 000 dolárov na bankový účet 1. decembra 2018. Účtovným rokom spoločnosti X ltd. končí 31. decembra 2018. Spoločnosť získala za decembrový mesiac úrok z vkladu vo výške 5 000 dolárov, to isté však bolo prijaté 7. januára 2019. Analyzujte zaobchádzanie s úrokmi, ktoré spoločnosť získala, a predložte potrebné denníky. .

Riešenie:

Dátum prijatia úroku: 7. januára 2019

V danom prípade spoločnosť X ltd. zarobil úrok v jednom účtovnom roku (končí sa 31. decembra 2018) a rovnaké získal aj v nasledujúcom účtovnom roku (končí sa 31. decembra 2019). Spoločnosť X ltd tu vykáže úrokové výnosy vo výške 5 000 dolárov v účtovnej závierke za rok končiaci sa rokom 2018, aj keď ich spoločnosť prijala v nasledujúcom účtovnom období, pretože sa týka súčasného účtovného obdobia, tj. Roku 2018.

Nasleduje účtovná položka na zaznamenávanie výnosov z úrokov v účtovnej závierke za rok 2018 a príjem z účtovnej závierky za rok končiaci v roku 2019.

Záznam na zaznamenanie prijatého úrokového výnosu

Na rok končiaci sa decembrom 2018

Za rok končiaci sa decembrom 2019 Vstup do záznamu príjmu úrokov

Príklad č

Banka poskytne pôžičku 30. septembra 2018 jednému zo svojich zamestnancov vo výške 200 000 USD za podmienky, že bude účtovaná úroková sadzba 12%. Zamestnanec mal prísľub vrátenia sumy istiny spolu s úrokovou časťou po 3 mesiacoch, tj. Na konci účtovného roka 2018. Na konci roka však zamestnanec splátky istiny a úrokov nezaplatil . Dňa 1. januára 2019 bol zamestnancom zaslaný šek na výplatu úrokovej časti troch mesiacov.

Analyzujte zaobchádzanie s úrokmi, ktoré spoločnosť získala, a zašlite potrebné denníky do účtovných kníh banky.

Riešenie:

V danom prípade nebol zamestnanec v deň splatnosti schopný zaplatiť sumu istiny úveru, ako aj úrokovú časť. Úroková časť sa nahromadila v účtovnom roku končiacom sa rokom 2018, ale neprišla. Banka teda vykáže úrokový výnos v účtovnom roku končiacom sa rokom 2018 a ich príjem zaúčtuje v účtovnom roku, v ktorom sa príjem skutočne prijme.

Výpočet úrokového výnosu, ktorý sa má vykázať v účtovnom roku, ktorý končí rokom 2018.

= Výška pôžičky * úroková sadzba * (počet splatných mesiacov / 12)

= 200 000 dolárov * 12% * (3/12) = 6 000 dolárov

Záznam na zaznamenanie vyplatenia prijatých pôžičiek a úrokov

Na rok končiaci sa decembrom 2018

Za rok končiaci sa v decembri 2019 vstup zaznamenáva príjem úrokových výnosov.

Príklad č

1. novembra 2018 spoločnosť Y Ltd. kúpila jednoročný dlhopis za 500 000 dolárov, ktorý spláca úrok vo výške úroku 12%. Spoločnosť musí splatiť istinu a úroky na konci funkčného obdobia dlhopisu. Predajte potrebné účtovné zápisy do účtovných kníh spoločnosti.

Riešenie:

V účtovnom období končiacom sa rokom 2018, 31. decembra 2018, sa už úroky akumulovali za obdobie jedného mesiaca. To isté musí spoločnosť zaúčtovať vo svojich účtovných knihách, aj keď úroky ešte neboli prijaté.

Výpočet úrokového výnosu, ktorý sa má vykázať v účtovnom roku končiacom sa rokom 2018

= Výška pôžičky * úroková sadzba * (počet splatných mesiacov / 12)

= 500 000 dolárov * 12% * (1/12)

= 5 000 dolárov

Položka časopisu za rok končiaci sa decembrom 2018 bude:

Vyššie uvedená úprava záznamu v denníku sa bude vyžadovať na konci každého obdobia, aby sa zostavil a predložil správny mesačný finančný výkaz spoločnosti.

Záver

Pohľadávka z úroku je suma, ktorú táto osoba zarobila, ale rovnaká ešte nebola prijatá. Akonáhle sa úrokový výnos nazhromaždí (stane sa pohľadávkou), mal by sa zápis do denníka poslať, aby sa zaznamenal v deň, keď sa stal splatným, a v deň, keď je prijatá platba oproti tomu istému, potom by mal byť v tento deň vložený záznam o prijatí účtovné knihy.

Opravný zápis do denníka by sa mal zaslať na konci každého obdobia, aby sa pripravil a predstavil zainteresovaným stranám správny mesačný finančný výkaz spoločnosti.