Vzorec pre internú mieru rastu Výpočet Príklady

Čo je vzorec internej rýchlosti rastu?

Interná miera rastu je miera rastu, ktorú môže spoločnosť dosiahnuť iba pomocou svojej vnútornej činnosti. Toto je miera rastu, ktorú dosahuje spoločnosť bez toho, aby zohľadňovala vplyv akejkoľvek finančnej páky vo forme dlhového financovania. Vzorec na výpočet vnútornej miery rastu je ROA spoločnosti vynásobený retenčným pomerom spoločnosti. Návratnosť aktív spoločnosti sa počíta z čistého príjmu spoločnosti vydeleného celkovými aktívami spoločnosti.

Celkové aktíva zahŕňajú všetky krátkodobé a dlhodobé aktíva spoločnosti, ktoré spoločnosť nadobúda a rozmiestňuje s cieľom prevádzkovať a rozširovať svoju obchodnú činnosť. Retenčný pomer je percento ziskov, ktoré si spoločnosť ponecháva za svoje použitie a budúci rast spoločnosti. Retenčná suma je zostatková suma po sume vyplatenej zo zisku ako dividenda.

Matematicky je reprezentovaný ako,

Vzorec pre internú mieru rastu = ROA * RR

Kde

 • ROA = návratnosť aktív
 • RR = retenčný pomer

Vysvetlenie

Tento pomer pre spoločnosť znamená, že o koľko môže spoločnosť v budúcnosti udržateľne rásť s počtom ziskov, ktoré generuje pomocou bežného podnikania. Je to miera operačného rastu dosiahnutá bez zohľadnenia vypožičaných prostriedkov vo forme dlhu spoločnosťou. Preto sa tento pomer považuje za interný, pretože spoločnosť bude schopná rásť aj bez toho, aby si vzala akékoľvek zahraničné dlhové investície.

Je to rast, ktorý spoločnosť dosiahne pomocou ziskov, ktoré sa rozhodne zachovať po rozdelení sumy peňazí akcionárom vo forme dividendy. Analytik, ktorý sa bude pozerať na tento pomer, bude hľadať vyšší pomer, čo znamená pre spoločnosť lepšiu perspektívu do budúcnosti.

Príklady interného vzorca rýchlosti rastu (so šablónou programu Excel)

Pozrime sa na niekoľko jednoduchých až pokročilých príkladov, aby sme lepšie pochopili tento pomer.

Túto šablónu Excel pre interný vzorec rýchlosti rastu si môžete stiahnuť tu - Šablóna pre interný vzorec rýchlosti rastu Excel

Príklad č

Urobme výpočet vnútornej rýchlosti rastu pre dve ľubovoľné spoločnosti. Na výpočet potrebujeme návratnosť aktív spoločnosti a retenčný pomer, ktorý sa počíta odpočítaním sumy dividend splatnej od výnosov spoločnosti a vydelením tohto čitateľa čistým príjmom, ktorý majú akcionári k dispozícii.

Predpokladajme niekoľko čísel v nasledujúcej tabuľke pre dve spoločnosti.

Na výpočet vnútornej rýchlosti rastu najskôr vypočítajte nasledujúcu hodnotu,

Retenčný pomer pre spoločnosť A

 • Retenčný pomer (RR) = 1 (vyplatené dividendy / zisk)
 • = 1- (3/5)
 • = 0,40

Retenčný pomer pre spoločnosť B

 • Retenčný pomer (RR) = 1- (3,5 / 6)
 • = 0,42

Vrátenie majetku pre spoločnosť A

 • Vrátenie aktív = 65 USD / 140 USD
 • = 46%

Vrátenie majetku pre spoločnosť B

 • Vrátenie aktív = 70 USD / 155 USD
 • = 45%

Výpočet pre spoločnosť A je preto nasledovný,

 • Vzorec IGR = 46% * 0,40

Interný rast pre spoločnosť A

 • IGR = 18,6%

Interné tempo rastu spoločnosti B

 • Vzorec IGR = 45% * 0,42
 • = 18,8%

Z vyššie uvedeného príkladu vidíme, že miera rastu spoločnosti B je vyššia ako interný rast spoločnosti A. To znamená, že spoločnosť B je schopná rásť prostredníctvom výnosov z operácií viac ako spoločnosť A. Interný rast nemá neberie do úvahy vplyv rastu z dlhového financovania.

Príklad č

Pre výpočet rýchlosti rastu spoločnosti Reliance Industries potrebujeme návratnosť aktív pre spoločnosť a retenčný pomer, ktorý sa vypočíta odpočítaním splatnej sumy dividendy od výnosov spoločnosti a vydelením tohto čitateľa čistým príjmom, ktorý majú akcionári k dispozícii. .

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dividendy, zisk na akciu a návratnosť aktív pre závislé odvetvia.

Na výpočet vnútornej rýchlosti rastu najskôr vypočítajte nasledujúcu hodnotu,

Retenčný pomer

 • Retenčný pomer pre Reliance Industries = 1 (6/56) = 0,89

Výpočet rýchlosti rastu Reliance Industries je preto nasledovný,

 • Vzorec IGR = 8% * 0,89

 • IGR = 7,1%

Čím vyššia je miera rastu, tým je to pre spoločnosť lepšie; tento pomer znamená pre spoločnosť to, do akej miery môže spoločnosť v budúcnosti udržateľne rásť s výškou zárobkov, ktoré generuje pomocou bežného podnikania. Pomer pre závislé odvetvia znamená, že závislé odvetvia sú schopné s vnútorným prevádzkovým príjmom rásť o 7,1%.

Príklad č

Pre výpočet rýchlosti rastu ocele TATA potrebujeme návratnosť aktív pre spoločnosť a retenčný pomer, ktorý sa počíta odpočítaním splatnej sumy dividendy od výnosov spoločnosti a vydelením tohto čitateľa čistým príjmom, ktorý majú akcionári k dispozícii .

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dividendy, zisk na akciu a návratnosť aktív spoločnosti Tata Steel.

Na výpočet vnútornej rýchlosti rastu najskôr vypočítajte nasledujúcu hodnotu,

Retenčný pomer pre Tata Steel

 • Retenčný pomer = 1 - (9,4 / 75 dolárov)
 • = 0,87

Výpočet rýchlosti rastu spoločnosti Tata Steel je preto nasledovný,

 • Vzorec IGR = 13% * 0,87

Interná miera rastu spoločnosti Tata Steel bude -

 • IGR = 11,4%

Interná kalkulačka rýchlosti rastu

Môžete použiť nasledujúcu internú kalkulačku rýchlosti rastu.

ROA
RR
Vzorec pre internú mieru rastu
 

Vzorec pre internú mieru rastu =ROA x RR
0 x 0 = 0

Relevantnosť a použitie

Tento pomer je veľmi dôležitý pre zistenie budúcej perspektívy spoločnosti. Analytici, ktorí analyzujú spoločnosť, tento pomer veľmi pozorne sledujú. Pomer sa dosiahne použitím dvoch veľmi dôležitých parametrov, návratnosti aktív spoločnosti. A druhou premennou použitou na výpočet vnútornej rýchlosti rastu je retenčný pomer.

Ak si spoločnosť udržiava vyššiu úroveň retenčného pomeru, znamená to, že má perspektívu budúceho rastu a je si istá, že z peňazí, ktoré je ochotná zadržať, vygeneruje vyššiu návratnosť. Interný rast je miera, ktorú spoločnosť dosahuje pomocou ziskov, ktoré sa rozhodne ponechať.