Riziko auditu (význam, vzorec) Najlepšie 3 typy audítorských rizík

Čo je to audítorské riziko?

Audítorské riziko je pravdepodobnosť, že účtovná závierka spoločnosti obsahuje chybu, ktorá je pre spoločnosť významná, aj keď to audítor overil a overil audítor spoločnosti bez akejkoľvek kvalifikácie.

Jednoducho povedané, audítorské riziko je definované ako riziko, že účtovná závierka nebude skutočne reprezentovať skutočnú finančnú situáciu organizácie alebo úmyselný pokus o utajenie skutočností, aj keď audítorský výrok potvrdzuje, že vo výkazoch nie sú žiadne významné nesprávnosti. Toto riziko môže mať vplyv na akcionárov, veriteľov a budúcich investorov.

 • Toto riziko môže vzniknúť v dôsledku jedného alebo oboch z týchto dvoch - Klientov alebo Audítorov.
 • Toto riziko môže byť spôsobené dvoma dôvodmi - chybami alebo omylmi alebo zámernou nesprávnosťou.

Najlepšie 3 typy audítorských rizík

Nasledujú 3 najdôležitejšie typy:

# 1 - inherentné riziká

Inherentné riziko je riziko, ktorému nebolo možné zabrániť z dôvodu nekontrolovateľných faktorov, a tiež sa nenachádza v audite.

Príklad: transakcie zahŕňajúce hotovosť vysokej hodnoty nesú väčšie inherentné riziko ako transakcia zahŕňajúca šeky vysokej hodnoty.

Zdroje inherentného rizika:
 1. Komplexné obchodné transakcie zahŕňajúce derivátové nástroje;
 2. Transakcie vyžadujúce vysoký stupeň úsudku, ktorý môže viesť k riziku, že nebudú identifikované;
 3. Priemysel, ktorý má častý technologický rozvoj, môže vystaviť firmy riziku technologického zastarávania.
 4. Je pravdepodobné, že spoločnosť, ktorá už v minulosti chybne informovala o určitých údajoch, ich bude chybne informovať.

# 2 - Kontrolné riziká

Kontrolné riziko je riziko chyby alebo nesprávnosti v účtovnej závierke v dôsledku zlyhania vnútorných kontrol.

Príklad: Na prvom mieste zlyhanie riadenia a kontroly a zabránenia transakciám uskutočňovaným zamestnancami, ktorí nie sú oprávnení tieto transakcie vykonávať.

Zdroje kontrolného rizika:
 1. Ak vedenie nezaviedlo náležitú a efektívnu vnútornú kontrolu finančného výkazníctva.
 2. Nezabezpečenie náležitého oddelenia povinností medzi osobami zodpovednými za finančné výkazníctvo;
 3. Neexistencia kultúry náležitej dokumentácie a archivácie;

# 3 - Detekčné riziká

Riziko detekcie je riziko zlyhania audítora pri zistení akýchkoľvek chýb alebo nesprávností v účtovnej závierke, čo vedie k nesprávnemu názoru na účtovnú závierku spoločnosti.

Príklad: Nesprávnosť audítorov pri identifikácii sústavného nesprávneho vykazovania účtovnej závierky spoločnosťou.

Zdroje detekčného rizika:
 1. Zlé plánovanie auditu, výber nesprávnych audítorských postupov na strane audítora;
 2. Slabá interakcia a interakcia s vedením auditu zo strany audítora;
 3. Zlé pochopenie podnikania klienta a zložitosť finančných výkazov;
 4. Nesprávny výber veľkosti vzorky.

Vzorec pre riziko auditu

Celkovo sa riziko počíta kombináciou všetkých vyššie uvedených troch typov audítorských rizík. Vzorec je nasledovný:

Audítorské riziko = inherentné riziko * Kontrolné riziko * Detekčné riziko

Na základe vyššie uvedených rizikových faktorov môžu audítori dospieť k úrovni rizika a rozhodnúť o stratégii jeho riešenia.

Ako minimalizovať audítorské riziko?

 1. Mať silný audítorský tím, ktorý má dostatočné znalosti o príslušnom obchode a transakciách;
 2. Tímu je poskytnutý dostatok času na analýzu financií;
 3. Zabezpečenie silného vzťahu s vedením klientskej firmy s cieľom porozumieť obchodnej filozofii a praktikám;
 4. Zabezpečenie správnych a primeraných techník odberu vzoriek;
 5. Presné posúdenie systémov vnútornej kontroly klienta s cieľom zistiť, či je kontrola silná alebo slabá;
 6. Správne naplánovanie auditu a výber postupu auditu;