VBA UserForm

Excel VBA UserformUserform in VBA are customized user-defined forms which are made to take input from a user in the form of a form, it has different sets of controls to add such as text boxs, checkboxes labels, etc to guide a user to input a value a uloží hodnotu do tabuľky, každá časť používateľského formulára má so sebou jedinečný kód.Userform je obje

Excel stĺpec na číslo

Stĺpec Písmeno na číslo v programe ExcelZistiť, v ktorom riadku sa nachádzate, je také ľahké, ako chcete, ale ako zistíte, v ktorom stĺpci sa momentálne nachádzate. Excel má celkovo 16 384 stĺpcov, ktoré sú v programe Excel reprezentované abecednými znakmi. Predpokladajme, že ak chcete nájsť stĺpec CP, ako to zistíte?Áno, zistiť číslo stĺpca

Analýza PEST

Čo je analýza PEST?Analýza PEST je strategický nástroj používaný organizáciami na identifikáciu politických, sociálnych, ekonomických a technologických aspektov, ktoré by mali vplyv na podnikanie. Pomáha porozumieť vplyvu vonkajších faktorov na podnikanie. Túto analýzu je možné rozšíriť tak, aby zahŕňala „právne“ a „environmentálne“ faktory, ktoré sa nazývajú PESTLE Analysis.Analýza pomáha organizácii prijímať lepši

Akciový trh

Čo je akciový trh?Akciový trh, tiež známy ako akciový trh, je platforma, na ktorej sa emitujú a vymieňajú akcie medzi spoločnosťami a investormi s cieľom poskytnúť organizácii financie a zdieľať vlastníctvo spoločnosti.Spoločnosti s finančnými požiadavkami sem siahajú s cieľom zdieľať vlastníctvo (bezpečnosť) s investormi. Investori, ktorí upísali cenn

Financie vs poradenstvo

Rozdiely medzi financiami a poradenstvomAko študent / profesionál by ste chceli byť? Chcete zvýšiť hĺbku poznania alebo šírku poznania? Aká je podľa teba tvoja vnútorná štruktúra?Na konferencii v malej miestnosti prednášal profesor. Študenti ho hlboko počúvali. Keď sa profesor pozastavil a vyzval svojich študentov, aby sa pýtali, jeden zo študentov sa ho spýtal - „Čo si myslíte, pane? Čo je dôležitejšie, hĺbka ve

Najlepšie študijné príručky CPA

Zoznam 10 najlepších študijných príručiek CPAŠtudijné príručky CPA sú rôzne dostupné knihy, ktoré obsahujú informácie o základoch a ďalších súvisiacich konceptoch potrebných na absolvovanie skúšky Certified Public Accountant (CPA). Zoznam týchto kníh v študijnej príručke CPA -Skúška CPA pre figuríny  (získať túto knihu)Ako zložiť skúšku CPA: Sprievodca IPassTheCPAExam.com pre zahraničných kandidátov (získať

Transpozícia VBA

Funkciu transpozície sme videli v pracovnom hárku programu Excel, keď do tabuľky prilepíme ľubovoľnú údajovú tabuľku, čo však transpozícia robí, že zmení pozíciu riadkov a stĺpcov, tj z riadkov sa stanú stĺpce a zo stĺpcov sa stanú riadky v údajovej tabuľke, pretože teraz ide o pracovný hárok. funkciu vo VBA používame s

VBA RGB

Farba Excel VBA RGBRGB možno tiež označiť ako červeno zelenú a modrú, táto funkcia sa používa na získanie číselnej hodnoty farebnej hodnoty. Táto funkcia má tri komponenty ako pomenovaný rozsah a sú červené, modré a zelené, ostatné farby sa považujú za komponenty. z týchto troch rôznych farieb vo VBA.Vo VBA sa všetko scvrkáva

Zoradiť podľa farby v programe Excel

Ako zoradiť podľa farby v programe Excel? (s príkladmi)Keď je stĺpec alebo rozsah údajov v programe Excel formátovaný farbami buď pomocou podmieneného formátovania, alebo manuálne, keď použijeme filter na údaje, program Excel nám poskytne možnosť zoradiť údaje podľa farby, existuje tiež možnosť rozšíreného triedenia kde môže používateľ zadať rôzne úrovne farieb na triedenie. Túto šablónu Zoradiť podľa farby E

Prípad vety v programe Excel

Prípad vety ExcelSentence Case je funkcia v programe Excel, ktorá sa používa na zmenu veľkosti písma. Na zmenu vetného písma z malého na veľké používame niektoré funkcie alebo vzorec v programe Excel. Oni sú,Horná (),Lower ()a správne () funkcie.Ako zmeniť prípad vety v programe Excel?Ako bolo uvedené vy

AGGREGÁT Excel funkcia

Funkcia AGGREGATE v programe ExcelAGGREGATE Funkcia v programe Excel vracia agregát danej údajovej tabuľky alebo zoznamov údajov, táto funkcia má tiež prvý argument ako číslo funkcie a ďalšie argumenty sú určené pre rozsah množín údajov, je potrebné pamätať na číslo funkcie, aby ste vedeli, ktorú funkciu použiť .SyntaxPre vzorec AGGREGATE

Medzinárodný obchod

Definícia medzinárodného obchoduMedzinárodný obchod označuje obchodovanie alebo výmenu tovaru alebo služieb cez medzinárodné hranice. a zvyčajne prichádza s ďalšími rizikovými faktormi, ako je výmenný kurz, vládne politiky, ekonomika, zákony druhej krajiny, súdny systém a finančné trhy, ktoré ovplyvňujú obchod medzi nimi. Pre každú krajinu predstav

VBA TextBox

Excel VBA TextBoxTextové pole je jednoducho ako pole, ktoré sa používa na získanie vstupu od používateľa, textové polia sú súčasťou používateľských formulárov a na karte vývojár v ktoromkoľvek pracovnom hárku programu Excel. Ak chceme vytvoriť textové polia v používateľskom formulári, môžeme zvoliť možnosť textového poľa z ovládacích prvkov používateľského formulára vo VBA alebo v pracovnom hárku ho môžeme vybrať na karte návrh.VBA TextBox je jedným z ovládacích prvkov mnohý

Multicolinearita

Čo je to multicollinearita?Multicollinearity je štatistický jav, pri ktorom sú dve alebo viac premenných v regresnom modeli závislé od ostatných premenných takým spôsobom, že je možné s vysokou mierou presnosti lineárne predpovedať jednu od druhej. Spravidla sa používa v pozorovacích štúdiách a menej populárne v experimentálnych štúdiách.Typy multicollinearityExist

Analytik podielových fondov

Popis práce analytika podielových fondovAnalytikom podielových fondov sa rozumie osoba, ktorá vykonáva prieskum trhu alebo analýzu trhu, kvantitatívnu a kvalitatívnu analýzu podielových fondov, kontroluje finančné výkazy rôznych subjektov a poskytuje svojim klientom rady pri prijímaní správnych investičných rozhodnutí.Mnoho odborníkov v o

Audit účtovnej závierky

Čo je to audit účtovnej závierky?Audit účtovnej závierky je definovaný ako nezávislé preskúmanie účtovnej závierky spoločnosti a jej zverejnení audítormi a poskytuje verný a objektívny obraz jej finančnej výkonnosti.Najlepšie finančné výkazy na auditVýkaz ziskov a strát: Toto je výkaz finančnej výkonnosti spoločnosti za konkrétne účtovné obdobie. Zobrazuje výnosy a výdavky spojené

Pôžičkový leasing

Čo je Leaseaged Lease?Pákovým lízingom sa rozumie leasingová zmluva, v ktorej prenajímateľ nadobúda majetok čiastočne financovaný finančnými inštitúciami a prenajíma ho nájomcovi za dohodnuté splátky leasingu. Nájomca prevádza lízingové nájomné priamo na viazaný účet vedený u finančnej inštitúcie prenajímateľom. Finančná inštitúcia účtuje splátk

Rozdiely medzi podnikaním a riadením

Rozdiely medzi podnikaním a riadenímPodnikanie vychádza z toho, že niekto má nápad a aktivity, aby tieto nápady uskutočnil v realite, ktorá nesie riziko podnikania a vlastníctva, zatiaľ čo riadenie je neustály proces uskutočňovania vecí za daných okolností a výziev pri súčasnom uskutočňovaní dynamických zmien v organizácii, pričom nenesie riziko vlastníctva v decentralizovanejšom prostredí na rozdiel od podnikania.Podnikateľ začína so svojimi i

Úspory vs investovanie

Rozdiel medzi úsporami a investovanímÚspory znamenajú odkladanie alebo odkladanie peňazí na ďalšie použitie a ich nepoužívanie, čo znamená nízke riziko a nízku návratnosť, zatiaľ čo  investovanie znamená investovanie peňazí v rôznych formách s rôznymi sadzbami po určité konkrétne časové obdobie, aby ste zarobili alebo získali viac peňazí na sume istiny investícií a to isté znamená väčšie riziko a návratnosť.Investícia je majetok alebo položka nadobu