Centrum zodpovednosti (definícia, príklady) Prehľad najlepších 4 typov

Čo je Centrum zodpovednosti?

Centrum zodpovednosti sa týka konkrétneho segmentu alebo jednotky organizácie, za ktorú je konkrétny manažér, zamestnanec alebo oddelenie zodpovedný a zodpovedný za svoje obchodné ciele a zámery. Vzťahuje sa na časť spoločnosti, v ktorej má manažér určitú autoritu a zodpovednosť. Centrum zodpovednosti je funkčný subjekt v rámci podniku, ktorý má tendenciu mať svoje vlastné ciele a zámery, politiky a postupy, čím dáva manažérom konkrétnu zodpovednosť za príjmy, ktoré generujú, vynaložené výdavky, investované prostriedky atď.

Druhy strediska zodpovednosti

Zvyčajne existujú 4 typy strediska zodpovednosti, ktoré sú označené ako nižšie.

 1. Nákladové stredisko - V rámci nákladového strediska nesie manažér zodpovednosť iba za náklady, ktoré zvyčajne zahŕňajú výrobné oddelenie, oddelenie údržby, oddelenie ľudských zdrojov atď.
 2. Ziskové centrá - V rámci ziskového centra je manažér zodpovedný za všetky náklady a výnosy. Tu by mal manažér všetku zodpovednosť za prijímanie rozhodnutí, ktoré by ovplyvnili tak náklady, ako aj príjmy.
 3. Revenue Center - tento segment je primárne zodpovedný za dosahovanie výnosov z predaja. Výkonnosť by sa hodnotila porovnaním skutočných dosiahnutých výnosov s výnosmi rozpočtu
 4. Investičné centrum - toto centrum okrem toho, že musí skúmať zisky, skúma návratnosť finančných prostriedkov investovaných do operácií skupiny počas svojej doby.

Príklady strediska zodpovednosti

Ďalej uvádzame príklady centra zodpovednosti.

Výhody Centra zodpovednosti

Ďalej je uvedené, ako stredisko zodpovednosti pomáha organizácii.

 • Priradenie roly a zodpovednosti: Ak sa každému segmentu pripisuje zodpovednosť, každý jednotlivec je zosúladený a smeruje k cieľu so zodpovednosťou zodpovedajúcou jeho úlohám. Osoba alebo oddelenie budú sledovaní a nikto nemôže presunúť zodpovednosť na nikoho iného, ​​ak sa niečo pokazí
 • Zvyšuje výkonnosť: Myšlienka, že konkrétnemu človeku bude musieť byť pridelené úlohy a zodpovednosť, by fungovala ako motivačný faktor. S vedomím, že ich výkon bude sledovaný a oznamovaný vrcholovému manažmentu, sa príslušné oddelenia a osoby pokúsia podať čo najlepší výkon
 • Delegovanie a kontrola: Priradenie centra zodpovednosti k úlohám v rôznych segmentoch pomáha organizácii dosiahnuť a dosiahnuť účel delegovania. Zodpovednosť rôznych osôb je pevne stanovená, čo pomôže vedeniu pri kontrole ich práce. Takto teraz pomáha vedeniu dosiahnuť požadovaný dvojitý cieľ, ktorým je delegovanie a kontrola nad úlohami
 • Pomáha pri rozhodovaní: Centrá zodpovednosti pomáhajú manažmentu pri rozhodovaní, pretože informácie šírené a zhromažďované z rôznych centier im pomáhajú pri plánovaní všetkých jeho budúcich opatrení. Pomáha im pochopiť segmentové rozdelenie výnosov, nákladov, problémov, budúcich akčných plánov atď.
 • Pomáha pri kontrole nákladov: Tým, že majú centrá zodpovedné za rozdelenie podľa segmentov, pomáhajú vrcholovému manažmentu pri prideľovaní rôznych rozpočtov pre rôzne centrá, čím sa dosahuje kontrola nákladov podľa požiadaviek.

Nevýhody Centra zodpovednosti

Na ceste sú určité nevýhody, ktoré sa môžu vyskytnúť a narušiť systém centier zodpovednosti

 • Prítomnosť konfliktu záujmov: Môže existovať možnosť, že medzi jednotlivcom a organizáciou môže dôjsť ku konfliktu záujmov. Jednotlivec zameraný na predaj sa môže pokúsiť o dôrazný predaj v určitých obmedzených oblastiach, aby zvýšil svoje provízie zistené v rámci jeho centra zodpovednosti, zatiaľ čo vedenie môže podľa svojich zásad zakazovať to isté
 • Požiadavka času a úsilia: Tento systém vyžaduje od manažmentu veľa času a úsilia, aby dôkladne naplánoval a vytriedil požadovaný postup. Ak sa v procese plánovania niečo pokazí, celý proces je odsúdený na neúspech a nebol by ničím iným ako receptom na katastrofu
 • Ignoruje osobnú reakciu a spätnú väzbu: Zamestnanec alebo manažér, pre ktorého je priradené určité oddelenie / segment / rola, môžu niekedy mať odpor a nechuť. Zdá sa, že metóda zanedbáva takúto spätnú väzbu zo strany vrcholového manažmentu a môže sa usilovať sústrediť iba na spodný riadok dosiahnutý segregáciou takýchto centier
 • Príliš veľa procesne orientovaného: Oneskorenie v takom systéme spočíva v tom, že môže byť príliš orientované na proces, pričom dôraz sa kladie na segregáciu a rozdelenie zodpovednosti do rôznych segmentov. Týmto činnostiam sa tak venuje príliš veľa času, úsilia a sústredenia

Obmedzenia centra zodpovednosti

 • Hlavné obmedzenie takéhoto systému sa pripisuje prílišnému zameraniu na procesne orientované metódy, ktoré zvyčajne vyžaduje príliš veľa času a úsilia a úsilia zo strany manažmentu pri určovaní určitých povinností

Záver

Metóda pridelenia centra zodpovednosti v organizácii, ktorá pomáha dosiahnuť organizačné ciele prostredníctvom segregácie a označenia každého manažéra, nepochybne pomáha pri dosahovaní delegovania a kontroly okrem sledovania výkonu, ktorý má tendenciu pôsobiť ako motivačný zosilňovač. Pre manažment je však dôležité si uvedomiť, že by nemal byť príliš zameraný alebo byť orientovaný na proces, ktorý by ochromil pôvodnú nastavenú sadu objektov. Týmto spôsobom je pravdepodobné, že sabotáž spoločnosti sa zameriava na hierarchickú schému vecí. Možno sa nepodarí dosiahnuť výsledky a z cieľov sa môžu len stať čísla, nad ktorými sa treba mračiť.

Pri riešení týchto problémov je preto nevyhnutné, aby strediská zodpovednosti neboli orientované na proces, aby mali tendenciu prichádzať o pôvodné stanovené ciele. Ak je vykonané efektívne, pomáha pri sledovaní a meraní výkonnosti každého zo segmentov uvedených v zozname.