Účtovanie derivátov (definícia, príklad) Krok za krokom

Účtovanie derivátových nástrojov

Účtovanie derivátov je súvahová položka, v ktorej sa deriváty držané spoločnosťou vykazujú v účtovnej závierke spôsobom schváleným buď GAAP, IAAB alebo oboma spôsobmi.

Podľa súčasných medzinárodných účtovných štandardov a indexu AS 109 je účtovná jednotka povinná oceňovať derivátové nástroje v reálnej hodnote alebo v pomere k trhu . Všetky zisky a straty z reálnej hodnoty sa vykazujú vo výkaze ziskov a strát okrem prípadov, keď sa deriváty kvalifikujú ako zabezpečovacie nástroje pri zabezpečení peňažných tokov alebo zabezpečení čistých investícií.

Vezmime si príklad, aby sme pochopili, ako vypočítať zisk alebo stratu z derivátových transakcií.

Účtovanie ziskov a strát pri možnosti nákupu

V tomto príklade si vezmime cvičebnú cenu na 100 dolárov, opčná prémia 10 dolárov, veľkosť lotu 200 akciových akcií. Teraz zistíme výplatu a zisk / stratu kupujúceho a predávajúceho z opcie, ak je cena vyrovnania 90 dolárov, 105 dolárov, 110 dolárov a 120 dolárov

Opcia „Call“ na akciové podiely - výpočet zisku / straty pre predávajúceho aj kupujúceho opcie
Cena cvičenia = 100 dolárovScenár 1Scenár 2Scenár 3Scenár 4
Cena vyrovnania (pri rôznych scenároch)90105110120
Call opčné prémie (opčné prémie * veľkosť dávky) (10 $ * 200)2000200020002000
Platbu uskutoční kupujúci s možnosťou nákupu = (cena vyrovnania - realizačná cena) x veľkosť šarže0

(keďže cena za vyrovnanie je nižšia, opciu neuplatní)

1 000

200 * (105 - 100)

2000

200 * (110-100)

4 000

200 * (120 - 100)

Zisk alebo strata pre kupujúceho (uskutočnená platba mínus zaplatená prémia)-2000-1000

(1 000-20000

0

(2000 - 2 000)

2000

(4 000 - 2 000)

Výplata za volanie predajcovi = Max (cena vyrovnania - realizačná cena) x veľkosť šarže0-1000-20004 000
Výplata hovoru predajcovi = Výplata mínus zaplatená prémia20001 0000-2000

Dúfam, že teraz chápete, ako sa počíta zisk / strata v prípade derivátov.

Zoberme si ešte jeden príklad s dátumami a vysvetlím účtovné zápisy v derivátoch, ktoré budú plynúť na základe scenára

Účtovanie zisku a straty v opciách na predaj

Možnosť „Put“ na akciové akcie - výpočet zisku / straty pre predávajúceho aj kupujúceho
Cena cvičenia = 100 dolárovScenár 1Scenár 2Scenár 3Scenár 4
Cena vyrovnania (pri rôznych scenároch)8090100110
Prémia za opciu na volanie (7 USD * 200)1400140014001400
Platbu uskutoční kupujúci s opciou s kupónom = (cena za vyrovnanie ceny za cvičenie) x veľkosť šarže4 000200000
Zisk alebo strata pre kupujúceho (uskutočnená platba mínus zaplatená prémia)2600600-1400-1400
Výplata pre zapisovateľa put = Max (cena za zúčtovanie ceny za cvičenie) x veľkosť šarže-4000-200000
Výplata zapisovača hovorov = Výplata mínus zaplatená prémia-2600-60014001400

Vezmime si príklady, aby sme pochopili, ako vypočítať účtovné záznamy o derivátových transakciách v obidvoch knihách o možnostiach „Writer and Buyer of Call and Put“ (na základe toho sú založené ďalšie 4 príklady - výzva spisovateľa, výzva kupujúceho, odpoveď spisovateľa, kupujúci vložený)

Účtovanie derivátov - písanie hovoru  

Pán A napísal  opciu na kúpu (tj. Možnosť Call Call) s veľkosťou akcií 1000 akcií X Limited k 1. februáru 2016, s prémiou 5 $ na akciu. Dátum uplatnenia je 31. decembra 2016 a cena za cvičenie je 102 dolárov za akciu

Trhová cena 1. februára 2016 = 100 za akciu:

Trhová cena k 31. marcu 2016 = 104 za akciu:

Trhová cena k 31. decembru 2016 = 105 za akciu

Riešenie:

V tejto zmluve spoločnosť „A“ súhlasí s nákupom akcií za 102 dolárov bez ohľadu na to, aká je cena k 31. decembru 2016.

Reálna hodnota opcie je teda v tomto prípade nasledovná

1. februára 2016 (dátum uzavretia zmluvy) Reálna hodnota opcie = 5 000 dolárov

31. marca 2016 (deň vykazovania) = 5 000 - (104 - 102) * 100 = 3 000 dolárov

31. decembra 2016 (dátum skončenia platnosti) = 5 000 - (105 102) * 100 = 2 000 dolárov

Účtovné zápisy:

DátumPodrobnostiDRCr
1. februára 2016Bankový účet Dr.

Záväzkový účet s možnosťou voľby opcie Cr

(Opčná prémia prijatá za zapísanie opcie hovoru) (Prémia za volanie 5 000 dolárov)

5 000 

5 000

31. marca 2016

(Dátum správy)

Povinný call call účet Dr

Účet ziskov a strát v reálnej hodnote Cr

(Zvýšenie reálnej hodnoty opcie) (5 000 - 3 000 dolárov)

2000 

2000

31. decembra 2016

(Dátum cvičenia)

Povinný call call účet Dr

Účet ziskov a strát v reálnej hodnote Cr

(Zvýšenie reálnej hodnoty opcie) (3 000 - 2 000 dolárov)

1 000 

1 000

31. decembra 2016

(Dátum cvičenia)

Povinný call call účet Dr

Bankový účet Cr

(Vyrovnanie v hotovosti pri uplatnení kúpnej opcie) (5 000 - 2 000 - 1 000 dolárov)

2000 

2000

                            Prípadná transakcia je vyrovnaná v akciách  
31. decembra 2016

(Dátum cvičenia)

Povinný call call účet Dr

Akcie spoločnosti X Limited Cr

(Vyrovnanie v hotovosti pri uplatnení kúpnej opcie) (5 000 - 2 000 - 1 000 dolárov)

2000 

2000

                      Peniaze za akcie: tj hrubé vyrovnanie akcií  
1. februára 2016Bankový účet Dr.

Záväzkový účet s možnosťou voľby opcie Cr

(Opčná prémia prijatá za zapísanie opcie hovoru) (Prémia za volanie 5 000 dolárov)

5 000 

5 000

31. marca 2016

(Dátum správy)

Nie je potrebné zadávať údaje

Toto je majetkové vyrovnanie. Zmena reálnej hodnoty opcie sa nevykazuje

- 

-

31. decembra 2016

(Dátum cvičenia)

Bankový účet Dr.

Akcie X Limited Account Cr

(Vyrovnanie transakcie s akciami) (102 $ * 1 000)

102000 

102000 

Účtovanie derivátov - nákup hovoru 

Pán A zakúpil kúpnu opciu (tj. Kúpna opcia na kúpu), podrobnosti sú nasledujúce: pri veľkosti akcií 1000 akcií X Limited k 1. februáru 2016 s prémiou 5 $ na akciu. Dátum uplatnenia je 31. decembra 2016 a cena za cvičenie je 102 dolárov za akciu

Trhová cena 1. februára 2016 = 100 za akciu:

Trhová cena k 31. marcu 2016 = 104 za akciu:

Trhová cena k 31. decembru 2016 = 105 za akciu

Riešenie: V tejto zmluve spoločnosť „A“ kúpila kúpnu opciu na kúpu akcií spoločnosti X Ltd za 102 dolárov za akciu bez ohľadu na to, aká je cena k 31. decembru 2016. Ak je cena spoločnosti X ltd vyššia ako 102 A, kúpi akcie za $ 102 inak, ak akcie fungujú pod 102 dolárov, môže odmietnuť nákup akcií za 102 dolárov.

Reálna hodnota opcie je teda v tomto prípade nasledovná

1. februára 2016 (dátum uzavretia zmluvy) Reálna hodnota opcie = 5 000 dolárov

31. marca 2016 (deň vykazovania) = 5 000 - (104 - 102) * 100 = 3 000 dolárov

31. decembra 2016 (dátum skončenia platnosti) = 5 000 - (105 102) * 100 = 2 000 dolárov

Účtovné zápisy:

DátumPodrobnostiDRCr
1. februára 2016Možnosť hovoru Asset account Dr

Bankový účet Cr

(Opčná prémia zaplatená za nákup opcií na volanie) (Prémia za volanie 5 000 dolárov)

5 000 

5 000

31. marca 2016

(Dátum správy)

Strata z reálnej hodnoty Účet Dr.

Aktivácia Asset Account Cr

(Pokles reálnej hodnoty opcie) (5 000 - 3 000 dolárov)

2000 

2000

31. decembra 2016

(Dátum cvičenia)

Strata z reálnej hodnoty Účet Dr.

Aktivácia Asset Account Cr

(Pokles reálnej hodnoty opcie) (5 000 - 3 000 dolárov)

1 000 

1 000

31. decembra 2016

(Dátum cvičenia)

Bankový účet Dr.

Aktivácia Asset Account Cr

(Vyrovnanie v hotovosti pri uplatnení kúpnej opcie) (5 000 - 2 000 - 1 000 dolárov)

2000 

2000

            Prípadná transakcia je vyrovnaná v akciách spoločnosti X Limited  
31. decembra 2016

(Dátum cvičenia)

Akcie spoločnosti X Limited Dr

Aktivácia Asset Account Cr

(Vyrovnanie akcií pri uplatnení kúpnej opcie) (5 000 - 2 000 - 1 000 dolárov)

2000 

2000

                      Peniaze za akcie: tj hrubé vyrovnanie akcií  
1. februára 2016Možnosť hovoru Asset account Dr

Bankový účet Cr

(Opčná prémia zaplatená za nákup opcií na volanie) (Prémia za volanie 5 000 dolárov)

5 000 

5 000

31. marca 2016

(Dátum správy)

Nie je potrebné zadávať údaje

Toto je majetkové vyrovnanie. Zmena reálnej hodnoty opcie sa nevykazuje

- 

-

31. decembra 2016

(Dátum cvičenia)

Bankový účet Dr.

Akcie X Limited Account Cr

(Vyrovnanie transakcie s akciami) (102 $ * 1 000)

102000 

102000

Účtovanie derivátov - napísanie putu 

Pán A napísal  opciu s právom predaja (tj. Možnosť predaja s opciou na predaj) s nasledujúcou veľkosťou akcií s veľkosťou 1000 akcií akcií X Limited 1. februára 2016 s prémiou 5 $ na akciu. Dátum výkonu je 31. decembra 2016 a cena za cvičenie je 98 dolárov za akciu

Trhová cena 1. februára 2016 = 100 za akciu:

Trhová cena 31. marca 2016 = 97 za akciu:

Trhová cena k 31. decembru 2016 = 95 za akciu

Riešenie: V tejto zmluve spoločnosť „A“ predala predajnú opciu na kúpu akcií spoločnosti X Ltd za 98 dolárov za akciu bez ohľadu na to, aká je cena k 31. decembru 2016. Ak je cena spoločnosti X ltd vyššia ako 98, kupujúci opcie môže nepredávať akcie spoločnosti A a inak, ak je cena spoločnosti X ltd 31. decembra 2016 nižšia ako 98 dolárov, potom musí spoločnosť „A“ kúpiť akcie za 98 dolárov.

Reálna hodnota opcie je teda v tomto prípade nasledovná

1. februára 2016 (dátum uzavretia zmluvy) Reálna hodnota opcie = 5 000 dolárov (5 dolárov * 1 000 akcií)

31. marca 2016 (deň vykazovania) = 5 000 - (98 - 97) * 100 = 4 000 dolárov

31. decembra 2016 (dátum skončenia platnosti) = 5 000 - (98 - 95) * 100 = 2 000 dolárov

DátumPodrobnostiDRCr
1. februára 2016Bankový účet Dr.

Put opčný obligačný účet Cr

(Opčná prémia získaná za zápis put opcií) (put prémia vo výške 5 000 USD)

5 000 

5 000

31. marca 2016

(Dátum správy)

Opčný obligačný účet Dr

Účet ziskov a strát v reálnej hodnote Cr

(Zvýšenie reálnej hodnoty predajnej opcie) (5 000 - 4 000 dolárov)

1 000 

1 000

31. decembra 2016

(Dátum cvičenia)

Opčný obligačný účet Dr

Účet ziskov a strát v reálnej hodnote Cr

(Zvýšenie reálnej hodnoty opcie) (4 000 - 2 000 dolárov)

2000 

2000

31. decembra 2016

(Dátum cvičenia)

Opčný obligačný účet Dr

Bankový účet Cr

(Vyrovnanie v hotovosti pri uplatnení opcie s právom predaja) (5 000 - 1 000 - 2 000 dolárov)

2000 

2000

                            Prípadná transakcia je vyrovnaná v akciách  
31. decembra 2016

(Dátum cvičenia)

Opčný obligačný účet Dr

Akcie spoločnosti X Limited Cr

(Vyrovnanie v hotovosti pri uplatnení opcie s právom predaja) (5 000 - 2 000 - 1 000 dolárov)

2000 

2000

                      Peniaze za akcie: tj hrubé vyrovnanie akcií  
1. februára 2016Bankový účet Dr.

Záväzkový účet s možnosťou voľby opcie Cr

(Opčná prémia získaná za zápis put opcií) (put prémia vo výške 5 000 USD)

5 000 

5 000

31. marca 2016

(Dátum správy)

Nie je potrebné zadávať údaje

Toto je majetkové vyrovnanie. Zmena reálnej hodnoty opcie sa nevykazuje

- 

-

31. decembra 2016

(Dátum cvičenia)

Bankový účet Dr.

Akcie X Limited Account Cr

(Vyrovnanie transakcie s akciami) (98 USD * 1 000)

98000 

98000

Účtovanie derivátov - nákup putu 

Podrobnosti o opcii Mr. B koupil put sú veľké s veľkosťou 1000 akcií akcií X Limited 1. februára 2016 s prémiou 5 dolárov na akciu. Dátum výkonu je 31. decembra 2016 a cena za cvičenie je 98 dolárov za akciu

Trhová cena 1. februára 2016 = 100 za akciu:

Trhová cena 31. marca 2016 = 97 za akciu:

Trhová cena k 31. decembru 2016 = 95 za akciu

Riešenie: V tejto zmluve „A“ kúpila predajnú opciu na kúpu akcií spoločnosti X Ltd za 98 dolárov za akciu bez ohľadu na to, aká je cena k 31. decembru 2016. Ak je cena spoločnosti X ltd k 31. decembru 2016 vyššia ako 98, potom nakúpi akcie spoločnosti X ltd za 98 dolárov, inak ak bude cena spoločnosti X ltd 31. decembra 2016 nižšia ako 98 dolárov, potom „A“ môže odmietnuť nákup za 98 dolárov a buy-in mimo trhu.

Reálna hodnota opcie je teda v tomto prípade nasledovná

1. februára 2016 (dátum uzavretia zmluvy) Reálna hodnota opcie = 5 000 dolárov (5 dolárov * 1 000 akcií)

31. marca 2016 (deň vykazovania) = 5 000 - (98 - 97) * 100 = 4 000 dolárov

31. decembra 2016 (dátum skončenia platnosti) = 5 000 - (98 - 95) * 100 = 2 000 dolárov

DátumPodrobnostiDRCr
1. februára 2016Put option Asset Account Dr

Bankový účet Cr

(Opčná prémia zaplatená za nákup put opcií) (put prémia vo výške 5 000 USD)

5 000 

5 000

31. marca 2016

(Dátum správy)

Strata z reálnej hodnoty Účet Dr.

Dajte opciu Asset Account Cr

(Pokles reálnej hodnoty predajnej opcie) (5 000 - 4 000 dolárov)

1 000 

1 000

31. decembra 2016

(Dátum cvičenia)

Strata z reálnej hodnoty Účet Dr.

Dajte opciu Asset Account Cr

(Pokles reálnej hodnoty predajnej opcie) (4 000 - 2 000 dolárov)

2000 

2000

31. decembra 2016

(Dátum cvičenia)

Bankový účet Dr.

Dajte opciu Asset Account Cr

(Vyrovnanie v hotovosti pri uplatnení opcie s právom predaja) (5 000 - 1 000 - 2 000 dolárov) (V takom prípade môže pán A odmietnuť nákup za 98 dolárov a nákup na trhu za 95 dolárov) Pre účely vstupu som za predpokladu, že od spisovateľa kúpil za 98 dolárov

2000 

2000

                            Prípadná transakcia je vyrovnaná v akciách  
31. decembra 2016

(Dátum cvičenia)

Akcie spoločnosti X Limited Dr

Dajte opciu Asset Account Cr

(Vyrovnanie v hotovosti pri uplatnení opcie s právom predaja) (5 000 - 2 000 - 1 000 dolárov)

2000 

2000

                      Peniaze za akcie: tj hrubé vyrovnanie akcií  
1. februára 2016Put option Asset Account Dr

Bankový účet Cr

(Opčná prémia zaplatená za nákup put opcií) (put prémia vo výške 5 000 USD)

5 000 

5 000

31. marca 2016

(Dátum správy)

Nie je potrebné zadávať údaje

Toto je majetkové vyrovnanie. Zmena reálnej hodnoty opcie sa nevykazuje

- 

-

31. decembra 2016

(Dátum cvičenia)

Akcie spoločnosti X Limited Account Dr

Bankový účet Cr

(Vyrovnanie transakcie s akciami) (98 USD * 1 000)

98000 

98000

Dúfam, že teraz rozumiete tomu, ako vypočítať zisk alebo stratu na požiadanie a dať opcie podľa rôznych scenárov a účtovného riešenia. Teraz poďme do forwardov / futures na vlastné imanie spoločnosti.

Forwardové alebo futures kontrakty na nákup alebo predaj vlastného imania účtovnej jednotky:

Forwardová alebo futures zmluva na dodanie vlastných akcií vlastného imania účtovnej jednotky je kapitálovou transakciou. Pretože ide o zmluvu o predaji alebo kúpe vlastného imania spoločnosti k budúcemu dátumu v pevnej výške.

V prípade, že je zmluva vysporiadaná v hotovosti s rozdielovou sumou, alebo akcie vysporiadané s rozdielnou sumou, potom sa s nimi zaobchádza ako s derivátovou zmluvou.

Vyrovnané peniaze: Považuje sa to za derivátovú zmluvu. Reálna hodnota zasielania pri prvotnom vykázaní sa považuje za finančné aktívum alebo záväzok. Reálna hodnota zasielania je pri prvom vykázaní nulová, takže pri uzatváraní forwardovej zmluvy sa nevyžaduje žiadny účtovný záznam. Forward sa účtuje v reálnej hodnote ku každému dátumu zostavenia účtovnej závierky a výsledný forwardový majetok / záväzok sa odúčtuje pri prijatí vyrovnania / platbe v hotovosti alebo akomkoľvek inom finančnom majetku.

Vyrovnanie akcií: Na základe toho sú akcie emitované / spätne odkúpené

pre čistú sumu vyrovnania pri spotovej cene dňa vyrovnania. Iba vyrovnávacia transakcia zahŕňa kapitál.

Vyrovnanie dodávkou: Z tohto dôvodu, ako je uvedené vyššie, sa vydá / odkúpi požadovaný počet akcií. Toto je kapitálová transakcia.

Príklad účtovania derivátov - forwardová zmluva na nákup vlastných akcií

X ltd uzavrela forwardovú zmluvu na nákup vlastných akcií podľa nasledujúcich podrobností.

Dátum zmluvy: 1. februára 2016: Dátum splatnosti: 31. decembra 2016. Realizačná cena 104 USD a počet akcií 1 000

Trhová cena 1. februára 2016: 100 dolárov

Trhová cena 31. marca 2016: 110 dolárov

Trhová cena k 31. decembru 2016: 106 dolárov

Riešenie: Reálna hodnota zasielania 1. februára 2016 - 0 USD

Reálna hodnota forwardu k 31. marcu 2016 6 000 dolárov (1 000 * (110 - 104))

Reálna hodnota forwardu k 31. decembru 2016 2 000 USD (1 000 * (106 - 104))

Účtovné zápisy

DátumPodrobnostiDRCr
1. februára 2016Nie je potrebné zadávať údaje  
31. marca 2016

(Dátum správy)

Účet forwardového majetku Dr

Výnos forwardovej hodnoty Účet Cr

(Pokles reálnej hodnoty špedície vedúci k zisku)

(1 000 * (110 - 104))

6000 

6000

31. decembra 2016

(Dátum cvičenia)

Strata z reálnej hodnoty Účet Dr.

Účet forwardového majetku Cr

(Pokles reálnej hodnoty forwardového aktíva)

(106-104) * 1000

4 000 

4 000

31. decembra 2016

(Dátum cvičenia)

Bankový účet Dr.

Účet forwardového majetku Cr

(Protistrana vyrovná forwardovú zmluvu vyplatením 2 000 USD)

2000 

2000

 Akcie na akcie, tj čisté vyrovnanie akcií  
31. decembra 2016

(Dátum cvičenia)

Účet štátnej pokladnice Dr

Forwardový majetkový účet Cr

(Protistrana urovná forwardovú zmluvu doručením akcií spoločnosti X Ltd v hodnote 2 000 dolárov)

2000 

2000

         Hotovosť za akcie, tj hrubé vyrovnanie akcií  
1. februára 2016Majetkové akcie pozastavený účet Dr

Účet zodpovednosti za spätné odkúpenie zásob Cr

(Súčasná hodnota zodpovednosti za kúpu akcií podľa zasielateľskej zmluvy)

100 000 

100 000

31. marca 2016

(Dátum správy)

Úrokový účet Dr.

Účet zodpovednosti za spätné odkúpenie zásob Cr

(104 - 100) * 1000 * 11/12

3667 

3667

31. decembra 2016

(Dátum cvičenia)

Úrokový účet Dr.

Akcie účet spätného odkúpenia Cr

(4 000 * 1/12)

333 

333

31. decembra 2016

(Dátum cvičenia)

Účet štátnej pokladnice Dr

Akciový pozastavený účet Cr

(Nákup vlastných akcií na základe zasielateľskej zmluvy a úprava vlastného imania)

100 000 

100 000

31. decembra 2016

(Dátum cvičenia)

Bankový účet Dr.

Účet zodpovednosti za spätné odkúpenie zásob Cr

(Vyrovnanie zodpovednosti za zasielanie)

104000 

104000

Dúfam, že ste rozumne pochopili účtovanie derivátových zmlúv.