Nekontrolný úrok Účtovanie NCI v súvahe

Čo je nekontrolný úrok?

Nekontrolný podiel sa týka menšinových akcionárov spoločnosti, ktorí vlastnia menej ako 50% celkového základného imania, a preto nemajú kontrolu nad rozhodovacím procesom spoločnosti.

Všeobecne platí, že v prípade verejne obchodovateľných spoločností je väčšinou akcionárov menšinových akcionárov a iba promotéri môžu byť kategorizovaní ako majoritní alebo riadiaci akcionári. V prípade konsolidácie účtov sa čiastka pripadajúca na menšinu na základe čistej hodnoty majetku uvádza osobitne ako nekontrolný podiel na rezervách súvahy a prebytok účtovnej jednotky.

Nekontrolné typy úrokov

Existujú dva typy - priamy a nepriamy.

# 1 - Priame

V takom prípade dostanú menšinoví akcionári svoj podiel na základnom imaní dcérskej spoločnosti. Celý zaznamenaný kapitál tu znamená sumy pred a po akvizícii.

Napríklad:

Spoločnosť B si rezervovala 31. marca 2018 v celkovej hodnote 550 000 dolárov. Dňa 01.04.2018 pán X kúpil 10% akcií spoločnosti B. Pretože ide o priamy nekontrolný podiel, pán X by mal nárok na 10% z už existujúcich / minulých ziskov spoločnosti B, navyše k budúcim ziskom vznikajúcim po 01.04.2018.

# 2 - nepriame

Ide o prípad, keď menšinoví akcionári dostávajú pomerné rozdelenie iba ziskov po akvizícii, tj. By nezískali podiel na predtým existujúcich ziskoch spoločnosti.

Napríklad:

Spoločnosť A vlastní 20% akcií spoločnosti B, spoločnosť A tiež získala 60% akcií spoločnosti P, ktorá vlastní 70% akcií spoločnosti B. Akciový podiel spoločnosti P a spoločnosti B by teda po akvizícii vyzeral ako pod. :

Spoločnosť P:

  • Akcie v držbe spoločnosti A: 60%
  • Priamy nekontrolný podiel: 40%

Spoločnosť B:

  • Akcie v držbe spoločnosti A: 62%
  • Priamy nekontrolný podiel: 40%

Nepriamy nekontrolný podiel: Vypočíta sa pomocou priameho úroku v súvahe spoločnosti P Ltd., tj. 40% * 70% = 28%.

Účtovanie nekontrolného podielu v súvahe

Účtovanie menšinových podielov prichádza do úvahy pri konsolidácii účtovných kníh holdingovou spoločnosťou. Konsolidácia predstavuje proces, pri ktorom sa finančné výkazy dvoch alebo viacerých spoločností kombinujú do jednej finančnej skupiny.

Konsolidácia je použiteľná, ak účtovná jednotka vlastní väčšinový podiel v inej účtovnej jednotke, ktorá je známa ako dcérska účtovná jednotka. Pretože konsolidácia kombinuje dva alebo viac ako dva súbory účtovných závierok, umožňuje zúčastneným stranám, ako sú investori, veritelia, veritelia atď., Zobraziť kombinovanú účtovnú závierku všetkých troch účtovných jednotiek, akoby išlo o jednu účtovnú jednotku.

Pri konsolidácii účtovnej závierky dcérskej spoločnosti s holdingovou spoločnosťou sa hodnota čistého majetku podielu vlastneného menšinovými akcionármi vykazuje ako menšinový podiel na rezervách a prebytok v konsolidovanej účtovnej závierke.

Príklad č

Spoločnosť L získala 85% akcií v obehu spoločnosti M. Zostávajúce akcie menšinových akcionárov teda predstavovali 15%. Na konci roka vykázala spoločnosť M výnosy 500 000 dolárov a výdavky 300 000 dolárov, zatiaľ čo spoločnosť L vykázala výnosy 1 000 000 dolárov a výdavky 400 000 dolárov.

Čistý príjem spoločnosti L a M možno vypočítať takto:

Rozdelenie čistého príjmu spoločnosti M medzi kontrolný a nekontrolný podiel je takéto:

Konsolidovaný čistý príjem možno vypočítať takto:

Príklad č

Nasledujúci výpis je z účtovnej závierky spoločnosti Nestlé za rok končiaci sa 31. decembra 2018, ktorý ukazuje, že zisk sa pripisuje nekontrolným podielom a akcionárom materskej spoločnosti:

Nasleduje výpis z konsolidovanej súvahy spoločnosti Nestlé, ktorý zobrazuje sumu priraditeľnú nekontrolnému podielu:

Zdroj: www.nestle.com

Predstavuje teda sumu, ktorú je možné pripísať akcionárom, ktorí nie sú významnými akcionármi spoločnosti a nemajú nijakú právomoc rozhodovať v spoločnosti. Sumy priraditeľné NCI sú v konsolidovanej účtovnej závierke uvedené osobitne, pretože ide o sumu, ktorá nepatrí materskej spoločnosti a je priraditeľná menšinovým akcionárom.