Vzorec zdaniteľného príjmu (príklady) Ako vypočítať zdaniteľný príjem?

Čo je vzorec zdaniteľného príjmu?

Vzorec zdaniteľného príjmu sa používa na výpočet celkového príjmu zdaniteľného na základe dane z príjmu a pre jednotlivcov je vzorec ľahký a počíta sa odpočítaním oslobodení a odpočtov povolených pri dani z príjmu od celkového dosiahnutého príjmu a pre podniky sa počíta odpočítaním všetkých výdavky a odpočty z celkových výnosov a ostatných dosiahnutých výnosov.

Zjednodušene sa to týka výšky príjmu dosiahnutého jednotlivcom alebo organizáciou, ktorá nakoniec vytvorí potenciálnu daňovú povinnosť. Vzorec pre zdaniteľný príjem pre jednotlivca je veľmi jednoduchý na prvý pohľad a výpočet sa vykonáva odpočítaním všetkých výdavkov oslobodených od dane a všetkých príslušných odpočtov od hrubého celkového príjmu.

Pre jednotlivca sa predstavuje ako,

Vzorec zdaniteľného príjmu = Celkový hrubý príjem - Celkové výnimky - Celkové odpočty

Na druhej strane sa výpočet zdaniteľného príjmu spoločnosti vykonáva odpočítaním nákladov na predaný tovar, prevádzkových nákladov a úrokov zaplatených z dlhov od hrubého predaja spoločnosti. Ďalej sa vykonáva úprava odpočtu dane alebo kreditu, aby sa dosiahol konečný príjem.

Pre spoločnosť je to reprezentované ako,

Vzorec zdaniteľného príjmu = hrubý predaj - náklady na predaný tovar - prevádzkové náklady - úrokové náklady - odpočet dane / úver.

Vysvetlenie

Vzorec zdaniteľného príjmu pre jednotlivca je možné odvodiť pomocou nasledujúcich štyroch krokov:

Krok 1: Najskôr určte hrubý celkový príjem jednotlivca. Hrubý celkový príjem zahŕňa všetky zdroje príjmu, ako je mzda, plat z prenájmu majetku, kapitálové zisky z predaja majetku, príjmy z iných obchodných podielov atď.

Krok 2: Ďalej určite celkové výnimky, ktoré jednotlivec využíva. Rôzne typy oslobodenia od dane môžu zahŕňať charitatívne organizácie, humanitárne pomôcky, vzdelávacie materiály atď. Zoznam sa môže líšiť v závislosti od vykazujúcej krajiny.

Krok 3: Ďalej určite celkové odpočty vzťahujúce sa na príjem jednotlivca. Medzi rôzne typy odpočtu dane môžu patriť úroky zo študentskej pôžičky, úroky z pôžičky na bývanie, náklady na zdravotnú starostlivosť atď. Tento zoznam sa môže líšiť v závislosti od vykazujúcej krajiny.

Krok 4: Nakoniec sa vzorec zdaniteľného príjmu vypočíta na základe celkových oslobodení a celkových odpočtov z hrubého celkového príjmu jednotlivca, ako je uvedené nižšie.

Zdaniteľné príjmy = celkový hrubý príjem - celkové výnimky - celkové odpočty

Vzorec zdaniteľného príjmu pre organizáciu je možné odvodiť pomocou nasledujúcich piatich krokov:

Krok 1: Hrubé tržby musí najskôr potvrdiť obchodné oddelenie.

Krok 2: Ďalej náklady na predaný tovar určuje účtovné oddelenie.

Krok 3: Ďalej sa prevádzkové náklady počítajú aj z účtovného oddelenia.

Krok 4: Ďalej sa zaplatený úrok počíta na základe úrokovej sadzby a nesplateného dlhu spoločnosti.

Úrokový náklad = úroková sadzba * dlh

Krok 5: Ďalej vypočítajte všetky daňové odpočty a kredity vzťahujúce sa na spoločnosť.

Krok 6: Nakoniec sa výpočet rovnice zdaniteľného príjmu vykoná odpočítaním nákladov na predaný tovar, prevádzkových nákladov a úrokov zaplatených z dlhov od hrubého predaja spoločnosti, ako je uvedené nižšie.

Zdaniteľný príjem = hrubý predaj - náklady na predaný tovar - prevádzkové náklady - úrokové náklady - odpočet dane / dobropis

Príklady vzorca zdaniteľného príjmu (so šablónou programu Excel)

Pozrime sa na jednoduchý príklad príkladu vzorca zdaniteľného príjmu, aby sme ho lepšie pochopili.

Tu si môžete stiahnuť túto šablónu Vzorec pre zdaniteľný príjem Excel - Šablóna pre vzorec pre zdaniteľný príjem Excel

Príklad č

Zoberme si Davidov príklad, aby sme pochopili výpočet zdaniteľnej dane z príjmu. Má nárok na hrubú mzdu 50 000 dolárov ročne a zo synovej pôžičky na vzdelávanie vo výške 25 000 dolárov platí 6% úrok. Má tiež nárok na oslobodenie od dane vo výške 10 000 dolárov.

Ďalej sú uvedené údaje pre výpočet Davidovho zdaniteľného zárobku.

Preto možno Davidov zdaniteľný príjem vypočítať ako,

Zdaniteľný zárobok = hrubá mzda - úrok z pôžičky na vzdelanie - oslobodenie od dane

= 50 000 - 10% * 25 000 - 10 000 dolárov

= 37 500 dolárov

Preto je zdaniteľný zárobok Davida 37 500 dolárov.

Príklad č

Tabuľka poskytuje prehľad podrobného výpočtu zdaniteľného príjmu za roky 2016, 2017 a 2018. Zoberme si skutočný príklad výročnej správy spoločnosti Apple Inc. za roky 2016, 2017 a 2018. Nasledujúci text informácie sú k dispozícii:

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené údaje pre výpočet zdaniteľných príjmov z výročnej správy spoločnosti Apple Inc. za roky 2016, 2017 a 2018.

Zdaniteľný príjem výročnej správy spoločnosti Apple Inc. za rok 2016 možno vypočítať ako,

Zdaniteľné príjmy = Čisté tržby - Náklady na výskum a vývoj - Predajné, všeobecné a administratívne náklady - Náklady na úroky + Neprevádzkové výnosy

= 215 639 dolárov - 131 376 dolárov - 10 045 dolárov - 14 194 dolárov - 1 456 dolárov + 2 804 dolárov

Zdaniteľný zárobok = 61 372 dolárov

Preto zdaniteľný príjem spoločnosti Apple Inc. za rok 2016 predstavoval 61 372 mil. USD .

Zdaniteľné príjmy z výročnej správy spoločnosti Apple Inc. za rok 2017 možno vypočítať ako,

Zdaniteľné príjmy = Čisté tržby - Náklady na výskum a vývoj - Predajné, všeobecné a administratívne náklady - Náklady na úroky + Neprevádzkové výnosy

= 229 234 dolárov - 141 048 dolárov - 11 581 dolárov - 15 261 dolárov - 2 323 dolárov + 5 068 dolárov

= 64 089 dolárov

Zdaniteľné príjmy z výročnej správy spoločnosti Apple Inc. za rok 2018 možno vypočítať ako,

Zdaniteľné príjmy = Čisté tržby - Náklady na výskum a vývoj - Predajné, všeobecné a administratívne náklady - Náklady na úroky + Neprevádzkové výnosy

= 265 595 dolárov - 163 756 dolárov - 14 236 dolárov - 16 705 dolárov - 3 240 dolárov + 5 245 dolárov

= 72 903 dolárov

Kalkulačka vzorcov zdaniteľného príjmu

Môžete použiť túto kalkulačku

Celkový hrubý príjem
Celkové výnimky
Celkové odpočty
Vzorec na zdaniteľný príjem
 

Vzorec na zdaniteľný príjemHrubý celkový príjem - celkové výnimky - celkové odpočty
0 - 0 - 0 = 0

Relevantnosť a použitie

Pre jednotlivca je dôležité pochopiť pojem zdaniteľný príjem, pretože to nie je len mzda dosiahnutá pri zamestnaní. Najčastejšie, ak niekto dostane akýkoľvek druh kompenzácie v akejkoľvek forme, potom je pravdepodobné, že sa bude považovať za zdaniteľný príjem. Medzi neobvyklé príklady príjmov, ktoré sú zahrnuté do zdaniteľného zárobku, patrí dlhová zodpovednosť, ktorú veriteľ alebo veriteľ odpustil, výhry v lotérii, platby za povinnosť poroty, dary, dávky v nezamestnanosti ponúkané vládou, dávky v štrajku a dokonca aj sprenevera. peniaze.

Výška daní, ktoré má platiť fyzická osoba, sa znižuje o daňové úľavy, zatiaľ čo zdaniteľný príjem fyzickej osoby sa znižuje o daňové odpočty a výnimky. V účtovníctve v USA sú položky, ktoré sa kvalifikujú ako „zdaniteľný príjem“, definované v oddiele 63 zákona o interných príjmoch, zatiaľ čo zdroje príjmu, ktoré je možné označiť ako „hrubý príjem“, sú definované v oddiele 61 zákona o vnútorných príjmoch.

Pre spoločnosť je zdaniteľným príjmom zisk pred zdanením po vykázaní všetkých výdavkov na podnikanie a vykonaní úprav. Dohoda pomáha pri príprave a podaní daňového priznania k dani z podnikania.