Podielový fond vs. zaisťovací fond Top 7 rozdielov, ktoré musíte vedieť!

Rozdiel medzi podielovým fondom a zaisťovacím fondom

Podielové fondy aj hedžové fondy sú investičné fondy, pričom podielové fondy sú fondy, ktoré sú k dispozícii verejnosti na účely investovania a sú povolené na denné obchodovanie, zatiaľ čo v prípade hedžových fondov investuje iba akreditovaní investori sú povolení.

Každý jednotlivec alebo organizácia chce, aby ich peniaze rástli rýchlym tempom, za ktoré musia investovať. Existujú rôzne investície, niektoré ponúkajú vyššiu návratnosť, ale možno budú musieť znášať väčšie riziká a naopak. V tejto súvislosti prejdeme investičnými možnosťami týkajúcimi sa podielových fondov a hedžových fondov s kľúčovými rozdielmi medzi nimi.

Oba fondy sú investičným prostriedkom, ktorý zhromažďuje peniaze od rôznych investorov s cieľom ich rýchleho znásobenia a primeranej úrovne rizika v závislosti od chuti investorov. Oba tieto fondy spravuje profesionálny správca fondu.

Poďme podrobne pochopiť každú z možností s rozdielmi -

  Čo sú to podielové fondy?

  Podielový fond je investičný nástroj, ktorý zhromažďuje peniaze od viacerých investorov na nákup cenných papierov. Tieto fondy majú spravidla povahu averzie k riziku a zameriavajú sa na pravidelné zvyšovanie investícií uskutočňovaných na trhoch s akciami. Regulujú ich výmeny, a preto je pre nich povinné vydať prospekt, v ktorom budú jasne uvedené ciele fondu a stratégie, ktoré majú implementovať. Podľa toho musia dodržiavať to isté, čo na druhej strane vzbudzuje dôveru v investorov.

  Drobní investori, ktorí majú obmedzené úspory na investičné účely, zase inklinujú k tejto oblasti investícií. Takéto fondy ponúkajú obmedzené výnosy, ale zase väčšiu bezpečnosť v uskutočnenej hlavnej investícii. Fondy spravuje profesionálny manažér fondov, ktorý musí fondy spravovať v medziach prospektu a maximalizovať návratnosť v medziach zákona. Správca fondu nie je povinný zahrnúť svoje osobné investície. Niektoré z ďalších dôležitých výhod podielových fondov sú:

  • Zvýšená diverzifikácia smerom k mnohým cenným papierom, čo zase znižuje riziko koncentrácie
  • Transparentnosť a ľahké porovnanie prostredníctvom výročných správ a pravidelných zverejňovaní informácií o výkonnosti
  • Schopnosť účasti na investíciách v oblastiach, ktoré sú zväčša dostupné pre veľkých investorov, napr. Investovanie na zahraničných trhoch, ktoré nemusí byť jednotlivým investorom priamo prístupné.
  • Otvorené podielové fondy môžu ponúkať likviditu každý deň, pretože akcie fondov sa môžu predávať za cenu rovnajúcu sa NAV fondu.

  Napriek mnohým výhodám existujú určité nevýhody, ktoré by ste si mali uvedomiť:

  • Predvídateľnosť príjmu sa nedá zmerať
  • Príležitostí na prispôsobenie fondu je relatívne menej
  • Pretože fond musí dodržiavať ciele fondu, nie je možné ju sledovať, ak je jej príležitosť pre zisky.

  Existujú 3 primárne štruktúry podielových fondov:

  # 1 - otvorené podielové fondy

  Väčšina podielových fondov je otvorená, čo umožňuje investorom nakupovať a predávať podielové listy kedykoľvek za čistú hodnotu aktív (NAV). Táto čistá hodnota aktív celého fondu sa počíta na základe ceny cenných papierov vo vlastníctve fondu. Takáto výhoda ponúka investorom vankúš na zvýšenie ich výnosov počas vzostupných trhov alebo príslušnej likvidácie počas trhových trhových podmienok.

  # 2 - Uzavreté podielové fondy

  Tieto fondy vydávajú akcie verejnosti iba raz počas Prvej verejnej ponuky. Akcie sú kótované na burze cenných papierov a je možné ich predať iba inému investorovi na trhu, a nie fondu. Cena, ktorú môžu investori pre svoju investíciu získať, sa môže líšiť od NAV a môže byť buď „prémiová“, alebo „zľava“ NAV.

  # 3 - Podielové investičné fondy

  Tieto trusty vydávajú akcie iba raz pri ich vzniku, pričom celkové portfólio zostáva nezmenené. Spravidla majú obmedzenú životnosť, počas ktorej môžu investori kedykoľvek odkúpiť akcie priamo z fondu alebo sa môžu rozhodnúť počkať do ukončenia správy podielového fondu. Takéto fondy nemajú služby profesionálneho správcu fondu.

  Pre hlbšie pochopenie si pozrite aj nasledujúce články -

  • Otvorené a uzavreté podielové fondy 
  • Analytik podielových fondov
  • Čo je to podielový fond?

  Čo sú hedžové fondy?

  Hedžový fond je investičný fond, ktorý je zodpovedný za súkromný zber fondov s využitím rozmanitých a agresívnych stratégií na účely dosahovania pravidelných a nadštandardných výnosov pre svojich investorov. Investorov je menej, ale zaujímajú veľmi zdravú základňu. Investori sú zvyčajne z bohatých sekcií, ktorí majú veľmi veľkú ochotu absorbovať straty, čo môže brániť celej kapitálovej investícii. Ako vstupné kritérium sa v ponukovom memorande hedžového fondu uvádza minimálna investícia, ktorú musia vykonať potenciálni investori, a vo väčšine prípadov nie je táto suma nižšia ako 10 miliónov dolárov.

  Fond je neustále riadený manažérom hedgeového fondu, ktorý je úplne zodpovedný za pravidelné fungovanie a investičné rozhodnutia, ktoré budú mať vplyv na výkonnosť fondu. Zaisťovacie fondy s aktívami pod správou (AUM) presahujúcimi 100 miliónov dolárov sú povinne zaregistrované v Americkej komisii pre cenné papiere. Podľa zákona o burze cenných papierov z roku 1934 sa navyše od hedžových fondov nevyžaduje, aby predkladali pravidelné správy.

  Poďme si preštudovať niektoré dôležité výhody týchto fondov:

  # 1 - Ochrana pred pádom

  Hedge fondy sa snažia chrániť zisky a množstvo kapitálu pred poklesom trhov pomocou rôznych zaisťovacích stratégií. Môžu využiť pokles cien na trhu:

  1. Využijú taktiku ako „krátky predaj“, pri ktorej predajú cenné papiere s prísľubom, že ich neskôr kúpia späť
  2. Prispôsobte sa obchodným stratégiám podľa existujúcich trhových podmienok.
  3. Získavanie výhod širšej alokácie a diverzifikácie aktív

  Preto napríklad ak portfólio obsahuje akcie mediálnej spoločnosti a cementárenského odvetvia a ak vláda ponúka mediálnemu sektoru určité výhody, ale ukladá sektoru cementu ďalšie poplatky, potom v takýchto prípadoch môžu výhody prevyšovať možný pokles odvetvie cementu.

  # 2 - Konzistentnosť výkonu

  Spravidla manažéri nemajú nijaké obmedzenia týkajúce sa výberu investičných stratégií a majú schopnosť investovať do akejkoľvek triedy aktív alebo nástrojov. Úlohou správcu fondu je maximalizovať kapitál čo najviac, neprekonať konkrétnu úroveň benchmarku a byť spokojný. Zahrnuté sú aj ich jednotlivé fondy, ktoré by v tomto prípade mali pôsobiť ako pomocné prostriedky.

  # 3 - Nízka korelácia

  Schopnosť dosahovať zisky v nestabilných podmienkach trhu ich pripravuje na generovanie výnosov, ktoré majú malú koreláciu s tradičnými investíciami. Preto nie je nevyhnutné, aby ak trh klesá, portfólio muselo byť v strate a naopak.

  # 4 - Opatrné rozhodovanie

  Jedným z jedinečných a povinných kritérií je, že správca fondu musí byť jedným z veľkých investorov do fondu, vďaka čomu budú opatrní pri zvažovaní príslušných investičných rozhodnutí.

  Populárne štruktúry hedžových fondov sú:

  1. Master-Feeder: Je to pravdepodobne jedna z najpopulárnejších štruktúr, ktorá spočíva v investovaní prostriedkov do investora do fondu, ktorý sa následne skonsoliduje do hlavného fondu. Z tohto hlavného fondu bude správca fondu ďalej investovať do nákupu rôznych aktív. Toto sa deje kvôli získaniu daňových výhod, pretože feeder umožní investorom z celého sveta. Štrukturálne je jednoduchšie spravovať a podávať správy aj investorom.
  2. Samostatné fondy: Jedná sa o individuálne fondy, pričom všetky investície uskutočňujú investori a správca fondu ich sám odkloní od týchto samostatných fondov. Spravidla tieto fondy nedostávajú daňové výhody, ale vykazujú sa relatívne ľahšie.
  3. Fond fondov: Toto je investičná stratégia, podľa ktorej jeden fond bude namiesto priamych investícií do akcií a iných druhov cenných papierov ďalej investovať do iných typov fondov obsahujúcich rôzne podkladové aktíva.

  Ďalej sa môžete podrobne oboznámiť s týmito článkami.

  • Ako funguje hedžový fond?
  • Riziká hedžového fondu?

  Infografika podielového fondu vs zaisteného fondu

  Kľúčové rozdiely

  1. Podielový fond je investičný nástroj, pri ktorom sa fondy konsolidujú od niekoľkých investorov spravovaných profesionálnym správcom fondu na nákup cenných papierov z trhu cenných papierov. Na druhej strane, hedžové fondy sú portfóliom investícií, pričom iba niekoľko etablovaných investorov je povolených prispievať na nákup aktív.
  2. Cieľom podielových fondov je ponúkať výnosy nad mieru bezrizikovej návratnosti, ktorú ponúka trh, zatiaľ čo hedžové fondy sa zameriavajú na ponúkanie maximálnych možných výnosov z uskutočnenej investície.
  3. Investormi podielových fondov sú retailoví investori (obyčajní ľudia), ktorí odvádzajú svoj obmedzený disponibilný príjem do týchto fondov s nádejou na rast svojich peňazí, zatiaľ čo tí, ktorí investujú do hedžových fondov, sú zvyčajne HNI alebo etablované osoby s veľkou chuťou riskovať. Títo investori uskutočňujú veľmi veľké investície a túžia po veľmi vysokej návratnosti v krátkom čase.
  4. Aj keď obidva typy fondov spravuje profesionálny správca fondu, správca podielového fondu nemá podstatný záujem na fungovaní fondu. Správcovia hedžových fondov majú mandát na to, aby držali veľký podiel v príslušnom fonde, aby vytvorili rovnaké podmienky pre správcu a zabránili akýmkoľvek rozhodnutiam, ktoré môžu poškodiť celkový záujem fondu.
  5. Podielové fondy sú prísne regulované burzou cenných papierov príslušnej krajiny, čo nie je nevyhnutné v prípade hedžových fondov.
  6. Z hľadiska transparentnosti sa podielové fondy musia okrem štvrťročnej výkonnosti aktív úplne riadiť aj formou ročného zverejňovania výročných správ / súvahy. Tieto zverejnenia musia byť zverejnené spolu s vyhlásením zaslaným všetkým investorom s uvedením celkovej výkonnosti. Zabezpečovacie fondy poskytujú informácie iba investorom bez toho, aby boli zverejnené.
  7. Poplatky za správu podielových fondov závisia od percenta spravovaných aktív, zatiaľ čo u hedžových fondov sa poplatky odvíjajú od výkonnosti aktív.
  8. Početné podielové fondy majú veľký počet investorov, z ktorých každý má obmedzenú investíciu [tak nízku ako Rs 500 (8,33 USD)], zatiaľ čo hedžové fondy majú malý počet veľmi veľkých investícií od každého investora [investícia minimálne 10 miliónov USD].
  9. Vyplatenie podielových fondov sa realizuje relatívne ľahšie (otvorené fondy), pretože ich je relatívne menej a zatiaľ čo v hedžových fondoch je viazaná doba dlhá (zvyčajne 3 roky), v dôsledku čoho splatenie nie je možné. Následne sa výplaty uskutočňujú v blokoch a nie je možné uplatniť 100% sumu.

  Porovnávacia tabuľka

  Základ pre porovnanie Podielové fondyZabezpečovacie fondy
  VýznamTieto fondy združujú úspory investorov, aby pripravili kôš cenných papierov z trhu za atraktívne náklady.Portfólio investícií, pričom len málo etablovaných investorov združuje peniaze do nákupu aktív.
  InvestoriRetailoví investori s obmedzeným disponibilným príjmomJednotlivci a firmy s vysokým čistým imaním a rizikovým apetítom
  MajiteliaNiekoľko tisícMálo
  Poplatky za výkonNa základe spravovaných aktív a účtovaných ako percentoNa základe výkonu
  Štýl vedeniaMenej agresívne a v súlade s cieľmiVeľmi agresívny
  NariadeniaRegulované burzou (napr. SEBI v Indii)Obmedzená regulácia
  TransparentnosťVýročné správy a pravidelné zverejňovanie informácií o výkonnosti majetkuInformácie ponúkané iba investorom.
  Príspevok správcu fonduŽiadne povinné zapojenieZnačná investícia do osobných peňazí

  Záver

  Oba fondy sú známe investičné nástroje, ktorých cieľom je zvýšiť istinu poskytnutú cudzincami s cieľom získať peniaze. Je to tempo a stratégie prijaté týmito fondmi, ktoré robia rozdiel pri získavaní výnosov.

  Podielové fondy sú zamerané na retailových investorov, ktorí majú averziu k riziku, ale uprednostnia rast svojich peňazí dlhodobým konštantným tempom, zatiaľ čo hedžové fondy veria v získanie maximálneho možného úžitku z veľmi veľkých investícií uskutočnených zavedenými investormi. Títo investori chcú dosiahnuť maximálny možný zisk a sú preto pripravení absorbovať rovnaké riziko.

  Aj keď sa regulácia a zverejňovanie informácií pre obidve tieto štruktúry líšia, všetko závisí od investičného cieľa investora a od výšky rizika, ktoré je pripravený absorbovať. Investor bude preto musieť štruktúrovať svoje rozhodovanie.