Vzorec prevádzkového príjmu Ako vypočítať prevádzkový príjem?

Vzorec na výpočet prevádzkového príjmu

Vzorec na výpočet prevádzkových výnosov (tiež označovaný ako vzorec EBIT) je vzorec na ziskovosť, ktorý pomáha pri výpočte ziskov spoločnosti generovaných z hlavných operácií. Vzorec je rozhodovacím nástrojom pre investora na výpočet toho, aký hrubý príjem nakoniec prinesie spoločnosti zisk. Prevádzkový príjem je možné vypočítať odpočítaním nákladov na predaný tovar a prevádzkových nákladov od celkových výnosov.

Matematicky možno prevádzkový príjem vypočítať pomocou dvoch metód

Metóda 1

Vzorec prevádzkového príjmu = Celkový výnos - Náklady na predaný tovar - Prevádzkové náklady

Metóda 2

Prípadne je možné vzorec pre prevádzkové výnosy vypočítať tak, že sa k čistému príjmu (upravenému o neprevádzkové výnosy a náklady), ktorý je matematicky znázornený, pripočítajú úrokové náklady a dane.

Prevádzkový príjem = čistý príjem + úrokové náklady + dane

Kroky na výpočet prevádzkového príjmu

Metóda 1

Pre prvú metódu je možné vypočítať v nasledujúcich štyroch jednoduchých krokoch:

Krok 1: Najskôr je potrebné zaznamenať celkové výnosy z účtu ziskov a strát. Napríklad vo výrobnej spoločnosti sa budú celkové príjmy počítať vynásobením počtu vyrobených jednotiek priemernou cenou za jednotku.

Celkový výnos = počet vyrobených jednotiek * priemerná cena za jednotku

Krok 2: Náklady na predaný tovar sú teraz k dispozícii aj vo výkaze ziskov a strát. Vypočíta sa tak, že k začiatočnej inventúre sa pripočíta nákup suroviny počas účtovného obdobia a potom sa odpočíta uzávierka.

Náklady na predaný tovar = začiatočný inventár + nákup suroviny - záverečný inventár

Krok 3: Teraz sú prevádzkové náklady taktiež zhromaždené z účtu ziskov a strát. Zahŕňa rôzne priame a nepriame náklady, ako sú náklady na prácu, odpisy, administratívne náklady atď.

Krok 4: Nakoniec sa k EBIT dospeje odpočítaním hodnôt odvodených v kroku 2 a kroku 3 od hodnoty v kroku 1, ako je uvedené nižšie.

EBIT = celkový výnos - náklady na predaný tovar - prevádzkové náklady

Metóda 2

Na druhej strane nasledujúce štyri kroky pomáhajú pri výpočte prevádzkového príjmu pomocou alternatívnej metódy:

Krok 1: Najskôr je potrebné zachytiť čistý príjem, ktorý je ľahko dostupný vo výkaze ziskov a strát ako riadková položka. Uistite sa, že neprispôsobené príjmy (odpočítané) a výdavky (pripočítané späť) boli upravené, pretože nie sú súčasťou základnej operácie.

Krok 2: Teraz sú úrokové náklady k dispozícii aj vo výkaze ziskov a strát. Je to produkt efektívnej úrokovej sadzby a nesplatených pôžičiek počas celého roka.

Krok 3: Teraz sa dane vyberajú aj z účtu ziskov a strát.

Krok 4: Nakoniec sa EBIT odvodí tak, že sa k hodnotám v kroku 1 pripočítajú späť hodnoty odvodené v kroku 2 a kroku 3, ako je uvedené nižšie.

EBIT = čistý príjem + úrokové náklady + dane

Príklady výpočtu prevádzkových výnosov

Pozrime sa na niekoľko jednoduchých až pokročilých príkladov EBIT, aby sme tomu lepšie porozumeli.

Túto šablónu vzorec prevádzkového príjmu Excel si môžete stiahnuť tu - šablóna vzorec prevádzkového príjmu Excel

Príklad č

Zoberme si príklad výpočtu EBIT pre spoločnosť s názvom ABC Limited, ktorá sa zaoberá výrobou kolieskových korčúľ na mieru pre profesionálnych aj amatérskych korčuliarov. Na konci finančného roka spoločnosť vygenerovala celkové príjmy 150 000 dolárov spolu s nasledujúcimi výdavkami.

Na nižšie uvedenom snímku obrazovky sú údaje použité na výpočet prevádzkového príjmu

Pre výpočet prevádzkového príjmu použijeme najskôr nasledujúce hodnoty.

Cena predaného tovaru

Čistý príjem

Čistý príjem teda = 41 000 dolárov

Čistý príjem spoločnosti ABC Limited na konci finančného roka predstavoval 41 000 dolárov.

Teraz je použitie prvej metódy na výpočet prevádzkového príjmu nasledovné -

tj EBIT = 150 000 - 70 000 dolárov - 25 000 dolárov

EBIT bude -

EBIT = 55 000 dolárov

Teraz urobíme výpočet prevádzkového príjmu pomocou druhej metódy uvedenej vyššie.

tj EBIT = 41 000 dolárov + 10 000 dolárov + 4 000 dolárov

EBIT bude -

EBIT = 55 000 dolárov

Príklad č. 2 (Apple Inc)

Zoberme si skutočný príklad výročnej správy spoločnosti Apple Inc. z 29. septembra 2018. K dispozícii sú nasledujúce informácie:

Výpočet prevádzkového príjmu bude nasledovný -

Preto

  • EBIT (v miliónoch) = čistý príjem + náklad na úroky + daň - mimo prevádzky. Príjem
  • EBIT = 59 531 dolárov + 3 240 dolárov + 13 372 dolárov

Prevádzkový príjem bude -

  • EBIT = 70 898 dolárov

Kalkulačka prevádzkových výnosov

Môžete použiť nasledujúcu EBIT kalkulačku.

Celkové príjmy
Cena predaného tovaru
Prevádzkové náklady
Vzorec prevádzkového príjmu
 

Vzorec prevádzkového príjmuCelkové výnosy - náklady na predaný tovar - prevádzkové náklady
0 - 0 - 0 = 0

Relevantnosť a použitie

EBIT je v podstate metrika ziskovosti, ktorá pomáha posúdiť výkonnosť spoločnosti a ktorá sa počíta zmeraním zisku pred zaplatením úrokov veriteľom alebo veriteľom a daní vláde. Toto je výpočet ziskovosti, ktorý sa meria v dolároch a nie v percentách ako väčšina iných finančných ukazovateľov.

Stále však existuje obmedzenie vzorca prevádzkového príjmu, ktoré je obzvlášť užitočné pri porovnávaní podobných spoločností v rovnakom priemysle. Pretože vzorec EBIT meria zisk iba v hodnote dolára, pre investorov a ďalších finančných používateľov je zvyčajne ťažké použiť túto metriku na porovnanie spoločností rôznych veľkostí (malé a stredné podniky, stredné podniky a veľké spoločnosti) v celom priemysle.

Výpočet prevádzkového príjmu v programe Excel (so šablónou)

Zoberme si teraz príklad zverejneného finančného výkazu spoločnosti Apple Inc. za posledné tri účtovné obdobia. Na základe verejne dostupných finančných informácií možno vypočítať EBIT (v dolárovom vyjadrení) spoločnosti Apple Inc. za účtovné roky 2016 až 2018.

Na nižšie uvedenom obrázku sú údaje pre výpočet EBIT s použitím vyššie uvedeného vzorca.

Výpočet prevádzkového príjmu pomocou prvého vzorca.

EBIT = celkový výnos - náklady na predaný tovar - prevádzkové náklady

EBIT teda 29. septembra 2018 bude -

Podobne vypočítame EBIT k 30. septembru 2017 a 24. septembru 2016

Výpočet prevádzkového príjmu pomocou druhého vzorca.

EBIT = čistý príjem + úrokové náklady + dane

Príjem za 29. september 2018 teda bude -

Podobne vypočítame EBIT k 30. septembru 2017 a 24. septembru 2016

Z vyššie uvedenej tabuľky vidno, že EBIT spoločnosti Apple Inc. v dolárovom vyjadrení rástol počas obdobia, čo je pre spoločnosť pozitívnym znamením.