Rozpätie jednotkového príspevku (význam, vzorec) Ako vypočítať?

Čo je to marža z podielového príspevku?

Rozpätie jednotkového príspevku je suma predajnej ceny produktu presahujúca variabilné náklady na jednotku. Zjednodušene povedané je to predajná cena produktu mínus variabilné náklady, ktoré vznikli pri výrobe produktu.

Ako vypočítať maržu príspevku?

Vzorec je nasledovný:

Tu sa variabilné náklady na jednotku vzťahujú na všetky náklady, ktoré vznikli spoločnosti pri výrobe produktu. Patria sem aj variabilné výrobné, predajné a všeobecné a administratívne náklady - napríklad účty za suroviny, prácu a elektrinu. Variabilné náklady sú náklady, ktoré sa menia v čase, keď dôjde k zmene predaja. Výsledkom nárastu predaja o 10% je zvýšenie variabilných nákladov o 10%. 

Príklady marže z príspevku

Príklad č

Začnime príkladom z úvodu. Predpokladajme tiež, že predajná cena jedného koláča je 20 dolárov. Variabilné náklady na výrobu jedného košíčka sú 10 dolárov. Príspevková marža na ďalšiu jednotku košíčka bude teda:

20 dolárov - 10 dolárov = 10 dolárov

Znamená to jednoducho, že predajom tohto koláča sa čistý príjem alebo zisk zvýši o 10 dolárov.

Dôležitým bodom, ktorý je tu potrebné poznamenať, je to, že pri hodnotení príspevkovej marže na jednotku sa neprihliada na fixné náklady. V skutočnosti to bude negatívny príspevok k odvodovej marži na jednotku zo zložky fixných nákladov.

Príklad č

Pozrime sa na ďalší príklad, keď spoločnosť vyrába nábytkovú zostavu. Vyžadujú sa tieto údaje:

 • Predajná cena nábytkovej súpravy = 150 dolárov
 • Variabilné výrobné náklady = 80 dolárov
 • Variabilné náklady na prácu = 30 dolárov
 • Variabilné predajné a administratívne náklady = 10 dolárov
 • Počet predaných jednotiek počas účtovného obdobia = 2 500

Ako vzorec na maržu podielového príspevku = Predaj na jednotku - Celkové variabilné náklady na jednotku

= [150 - (80 + 30 + 10)] dolárov

= [150 - 120] = 30 USD

Vo vyššie uvedenom príklade by sa celková marža pridelenia mala vypočítať takto:

 • Celková marža príspevku = Výnosy z predaja - celkové variabilné náklady
 • Tržby z predaja = (predajná cena) * (počet predaných kusov) = 150 * 2500

Príjmy z predaja budú:

 • Celkové variabilné náklady = (celkové variabilné náklady na jednotku) * (počet predaných jednotiek)
 • = (80 + 30 + 10) * (2 500)

Celkové variabilné náklady budú teda:

Takže celkový príspevok Margin = 375.000-30.000 = $ 75000

Celková marža príspevku bude:

Príklad č

V tomto príklade zvážime prípad, keď sa spoločnosť zaoberá výrobou viacerých produktov. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené požadované obchodné údaje:

Celkové variabilné náklady pre A = 75 000 + 1150

Celkové variabilné náklady pre B = 1 500 000 + 2 500

Celkové variabilné náklady pre C = 8000 + 250

A

Celková marža príspevku pre A = $ (100 000 - 76 150) = 23 850 dolárov

Celková marža príspevku pre B = $ (185000-152500) = 32500 $

Celková marža príspevku pre C = $ (75000-8250) = 66750 $

Takže

Príspevková marža A = (23850 USD) / (počet predaných jednotiek A) = 23850 USD / 300 = 79,5 USD

Marža príspevku B = $ (23850) / (počet predaných jednotiek B) = 32500/250 = 130 $

Marža príspevku C = $ (23850) / (počet predaných jednotiek C) = 66750/250 = 267 $

Poznámka:  Ako vidíme tu, aj keď je podiel výnosov najväčší pre produkt B, práve produkt C má najvyššiu maržu z príspevku. V skutočnosti je to produkt C, ktorý má najväčšiu ziskovosť.

Ako je marža z príspevku na jednotku užitočná pre podnik?

 • Pomáha nám určiť, ako ďalšia jednotka produktu ovplyvňuje zisk spoločnosti. Získava sa to odpočítaním variabilných nákladov vzniknutých pri výrobe tejto ďalšej jednotky produktu od predaja samotného produktu.
 • Pomáha podniku pochopiť, aké ziskové je to na produktovej úrovni. Poskytuje manažérom základný vhľad do rôznych aspektov podnikania a pomáha im robiť informovanejšie rozhodnutia. Opäť s odkazom na náš predchádzajúci príklad, znalosť rozpätia jednotkového príspevku pre každý z výrobkov predávaných v pekárni pomôže manažérovi urobiť niekoľko rozhodnutí.
 • Tieto rozhodnutia by mohli siahať od rozhodnutia, v ktorom produkte pokračovať, alebo od ukončenia výroby a predaja, koľko ďalších jednotiek produktu sa má vyrobiť, ako určiť cenu produktu alebo ako určiť provízie z predaja.

Záver

Zatiaľ čo vzorec na výpočet príspevkovej marže na jednotku je pre manažérov prospešnou matricou, ktorú je potrebné zvážiť pri maximalizácii svojich ziskov, rozhodovanie iba na jeho základe alebo dokonca znižovanie podielu výrobkov, ktoré majú najnižšiu príspevkovú maržu, nemusí byť vždy správna vec. Manažéri by tiež mali brať do úvahy fixné náklady spojené s produkciou.

Celkovo poskytuje cenné informácie, keď sa používa s inými parametrami pri prijímaní významných obchodných rozhodnutí.