Hrubý zárobok (význam) Ako vypočítať hrubý zárobok?

Čo je hrubý zárobok?

Hrubý zárobok spoločnosti predstavuje zvyšnú sumu z celkového príjmu generovaného spoločnosťou z predaja jej tovaru v konkrétnom účtovnom období po odpočítaní nákladov na predaný tovar, ale pred odpočítaním ostatných výdavkov, daní a úprav. spoločnosti počas tohto obdobia.

Hrubý zárobkový vzorec

Vzorec predstavuje tento vzorec:

Hrubý zárobok = celkový výnos - náklady na predaný tovar

Kde,

 • Celkové výnosy = príjem, ktorý akýkoľvek podnikateľský subjekt vytvára predajom rôznych tovarov na trhu alebo poskytovaním svojich služieb zákazníkom počas bežného priebehu činnosti spoločnosti.
 • Náklady na predaný tovar = COGS sú súčtom všetkých priamych nákladov súvisiacich s výrobou rôznych druhov tovaru predávaného spoločnosťou a zahŕňajú náklady na suroviny, náklady na priamu prácu a náklady vynaložené na ďalšie priame náklady.

Príklad hrubého zárobku

Poďme diskutovať o príklade.

Túto šablónu Excel s hrubými príjmami si môžete stiahnuť tu - Šablóna programu Excel s hrubými príjmami

Spoločnosť A Ltd. má podrobnosti o nasledujúcich transakciách uskutočnených počas účtovného obdobia končiaceho sa 31. decembra 2018.

Spoločnosť dosiahla celkový výnos 1 000 000 dolárov počas účtovného obdobia končiaceho sa 31. decembra 2018. 1. januára 2018 mala spoločnosť celý inventár 200 000 dolárov a 31. decembra 2018 bola celková hodnota jej zásob 300 000 dolárov. Okrem toho spoločnosť počas posudzovaného účtovného obdobia uskutočnila celkové nákupy v hodnote 800 000 dolárov. Vypočítajte hrubý príjem spoločnosti na konci účtovného obdobia končiaceho sa 31. decembra 2018.

Riešenie:

Hrubé príjmy spoločnosti vypočítame odpočítaním celkovej hodnoty nákladov na predaný tovar počas daného obdobia od celkovej hodnoty výnosov vytvorených v danom období.

V tomto prípade sa pri výpočte hrubého zárobku spoločnosti na konci účtovného obdobia končiaceho sa 31. decembra 2018 najskôr vypočíta celková hodnota nákladov na predaný tovar takto:

Náklady na predaný tovar = zásoby na začiatku účtovného roka + nákupy uskutočnené v priebehu účtovného roka - zásoby na konci účtovného roka.

Náklady na predaný tovar = 200 000 dolárov + 800 000 dolárov - 300 000 dolárov = 700 000 dolárov

Hrubý príjem spoločnosti za účtovné obdobie končiace sa 31. decembra 2018 sa teraz bude počítať podľa tohto vzorca:

Hrubý zárobok = Celkový výnos - Náklady na predaný tovar = 1 000 000 - 700 000 dolárov = 300 000 dolárov

V danom prípade teda hrubý príjem spoločnosti A ltd. za rok končiaci sa 31. decembra 2018 je 300 000 dolárov.

Výhody hrubého zárobku

Rôzne výhody sú nasledujúce:

 • Zobrazuje výkonnosť spoločnosti za účtovný rok a pomáha pri medzipodnikovom a vnútropodnikovom porovnaní výkonu.
 • Veritelia, investori, používajú hodnotu hrubého zárobku spoločnosti a ďalších zainteresovaných strán spoločnosti na meranie a analýzu toho, ako efektívne a efektívne je spoločnosť schopná premieňať tržby na príjem.
 • Spoločnosti môžu ľahko vypočítať hrubý zárobok za dané obdobie, pretože sa vypočítavajú jednoduchým odpočítaním nákladov na predaný tovar od hodnoty celkových výnosov vytvorených spoločnosťou počas príslušného obdobia.

Nevýhody hrubého zárobku

Nevýhody sú nasledujúce:

 • Výpočet hrubého zárobku nepomáha pri meraní celkovej ziskovosti spoločnosti. Na výpočet celkovej ziskovosti odpočítame všetky priame a nepriame náklady od výnosov generovaných v účtovnom období.
 • Na výpočet hrubého zárobku použijeme inventárne čísla spoločnosti. Je pravdepodobné, že čísla zásob sú potenciálne nepresné, pretože účtovníci zodpovední za ocenenie zásob nemuseli brať do úvahy úpravy v zásobách o stratenú, poškodenú alebo odcudzenú hodnotu zásob. V takom prípade bude hodnota konečného inventára v účtovných knihách spoločnosti nadhodnotená.

Dôležité body

Rôzne základné body sú tieto:

 • Spoločnosť vykazuje hrubé príjmy dosiahnuté počas účtovného obdobia vo výkaze ziskov a strát za dané obdobie.
 • Hrubým príjmom v prípade jednotlivca bude celkový príjem dosiahnutý za určité obdobie pred vykonaním akýchkoľvek úprav alebo odpočítaní / zdanení príjmu.
 • Vypočítava sa tak, že sa odpočíta celková hodnota tovaru predaného počas určitého obdobia od celkovej hodnoty výnosov vytvorených spoločnosťou počas daného obdobia.
 • Líši sa od zdaniteľného príjmu spoločnosti, kde sa čistý príjem počíta odpočítaním nepriamych výdavkov od hrubého zárobku. Hodnota hrubého zárobku teda nikdy nebude nižšia ako hodnota čistého príjmu spoločnosti.

Záver

Hrubý zárobok je príjem generovaný spoločnosťou po odpočítaní súčtu nákladov na predaný tovar počas určitého obdobia od celkovej hodnoty výnosov vytvorených v rovnakom období. Ukazuje výkonnosť spoločnosti za účtovný rok a veriteľov, investorov a ďalších zainteresovaných strán spoločnosti, aby zmerali a vykonali analýzu toho, ako efektívne a efektívne je spoločnosť schopná premieňať tržby na príjem. Hrubý príjem počas účtovného obdobia sa vykazuje vo výkaze ziskov a strát spoločnosti za dané obdobie.