Vzorec na vrátenie portfólia Vypočítajte návratnosť celkového portfólia Príklad

Vzorec na výpočet návratnosti celkového portfólia

Vzorec portfóliovej návratnosti sa používa na výpočet výnosu celkového portfólia pozostávajúceho z rôznych jednotlivých aktív, pričom podľa vzorca sa návratnosť portfólia počíta výpočtom návratnosti investícií získaných z jednotlivých aktív vynásobených ich príslušnou váhovou triedou v celkovom portfóliu a sčítanie všetkých výsledníc dohromady.

Portfóliový výnos možno definovať ako súčet súčinu produktu z návratnosti investícií získaných z jednotlivého aktíva s váhovou triedou jednotlivého aktíva v celom portfóliu. Predstavuje návratnosť portfólia a nie jednotlivého aktíva.

Očakávaný výnos je možné vypočítať pomocou produktu potenciálnych výsledkov (tj. Výnosov, ktoré sú nižšie označené r) z váh každého aktíva v portfóliu (tj. Predstavovaných w), a potom vypočítať súčet týchto výsledkov.

R p = ∑n i = 1 w i r i

Kde ∑n i = 1 w i = 1

 • w je váha každého aktíva
 • r je návratnosť majetku

Výpočet návratnosti portfólia (krok za krokom)

Výpočet návratnosti portfólia je dosť jednoduchý, vyžaduje si však malú pozornosť.

 • Krok 1: Získajte individuálny výnos z majetku, do ktorého boli finančné prostriedky investované. Napríklad ak investor investoval do vlastného imania, je potrebné vypočítať celý výnos, ktorý predstavuje celkový výnos, vrátane priebežných peňažných tokov, ktoré v prípade akcií by bola dividenda.
 • Krok 2: Vypočítajte váhy jednotlivých aktív, do ktorých sú investované finančné prostriedky. To možno dosiahnuť vydelením investovanej sumy tohto aktíva celkovým investovaným fondom.
 • Krok 3: Vezmite produkt návratnosti vypočítaný v kroku 1 s hmotnosťou vypočítanou v kroku 2.
 • Krok 4: Tretí krok sa bude opakovať, kým nebudú dokončené výpočty všetkých aktív. Nakoniec musíme sčítať súčin všetkých výnosov z jednotlivých aktív podľa ich váhovej triedy, ktorou bude výnos z portfólia.

Príklady

Tu si môžete stiahnuť túto šablónu portfóliového návratového vzorca Excel - Šablóna portfóliového návratového vzorca Excel

Príklad č

Zvážte spoločnosť ABC ltd, ktorá spravuje aktíva investovala do 2 rôznych aktív spolu s návratnosťou dosiahnutou v minulom roku. Musíte získať výnos z portfólia.

Riešenie:

Dostávame individuálny výnos z majetku a spolu s touto výškou investície, preto najskôr zistíme váhy nasledovne,

 • Hmotnosť (trieda aktív 1) = 1 000 000,00 / 1 50 000,00 = 0,67

Podobne sme vypočítali hmotnosť triedy aktív 2

 • Hmotnosť (trieda aktív 1) = 50 000,00 / 1 50 000,00 = 0,33

Teraz pre výpočet návratnosti portfólia musíme vynásobiť váhy návratnosťou aktíva a potom tieto výnosy sčítame.

 • W i R i (trieda aktív 1) = 0,67 * 10% = 6,67%

podobne sme vypočítali W i R i pre triedu aktív 2

 • W i R i (trieda aktív 2) = 0,33 * 11%
 • = 3,67%

Výpočet návratnosti portfólia je nasledovný,

Návratnosť portfólia

Výnos portfólia bude 10,33%

Príklad č

JP Morgan prenasleduje jednu z najväčších spoločností investičného bankovníctva a uskutočnila niekoľko investícií do rôznych tried aktív. Pán Dimon, predseda spoločnosti, má záujem poznať návratnosť celkových investícií spoločnosti. Musíte vypočítať návratnosť portfólia.

Riešenie:

Poskytujeme iba najnovšiu trhovú hodnotu a priamo neexistujú žiadne výnosy. Najprv teda musíme vypočítať návratnosť jednotlivých aktív.

Potrebujeme odpočítať sumu investície od trhovej hodnoty, aby sme dosiahli nadmerný výnos, a potom, keď ju vydelíme rovnakou sumou investície, prinesie to náš výnos pre jednotlivé aktíva.

Poznámka: Podrobný výpočet nájdete v šablóne programu Excel.

Teraz máme individuálny výnos z majetku a spolu s touto výškou investície a teraz zistíme váhy pomocou výšky investície a nie trhovej hodnoty nasledovne,

Váha akcií = 300000000/335600000 = 0,3966

Podobne sme vypočítali váhu všetkých ostatných podrobností.

Teraz pre výpočet návratnosti portfólia musíme vynásobiť váhy návratnosťou aktíva a potom tieto výnosy sčítame.

Výpočet návratnosti portfólia je nasledovný,

Návratnosť portfólia

Z tohto dôvodu je výnos portfólia, ktorý JP Morgan dosiahol, 21,57%

Príklad č

Gautam je jednotlivec, ktorý nedávno začal investovať na trhu. Investoval do akcií XYZ za 100 000 a bol to rok a odvtedy dostal dividendu 5 000 a aktuálna trhová hodnota akcií XYZ sa obchoduje s prémiou 10%. Investoval tiež do fixného vkladu vo výške 20 000 a banka z neho poskytuje výnos 7%. A nakoniec, investoval do pôdy v jeho rodnom meste za 500 000 a aktuálna trhová hodnota je 700 000. Oslovil vás, aby vypočítal návratnosť portfólia.

Riešenie:

Poskytujeme iba najnovšiu trhovú hodnotu a priamo neexistujú žiadne výnosy. Najprv teda musíme vypočítať návratnosť jednotlivých aktív.

Potrebujeme odpočítať sumu investície od trhovej hodnoty, aby sme dosiahli nadmerný výnos, a potom, keď ju vydelíme rovnakou sumou investície, prinesie to náš výnos pre jednotlivé aktíva.

Poznámka: Podrobný výpočet nájdete v šablóne programu Excel.

Teraz máme individuálnu návratnosť majetku a spolu s touto výškou investície a teraz zistíme váhy pomocou výšky investície a nie trhovej hodnoty.

 • Hmotnosť (zásoby XYZ) = 1 000 000/6 20 000 = 0,1613

Podobne sme vypočítali váhu aj pre ďalšie podrobnosti.

Teraz pre výpočet návratnosti portfólia musíme vynásobiť váhy návratnosťou aktíva a potom tieto výnosy sčítame.

(Sklad XYZ) W i R i = 0,15 * 0,1613 = 2,42%

Podobne sme vypočítali W i R i aj pre ďalšie konkrétne.

Výpočet návratnosti portfólia je nasledovný,

Návratnosť portfólia

Z tohto dôvodu je výnos z portfólia, ktorý pán Gautam dosiahol, 35,00%

Relevantnosť a použitie

Je nevyhnutné pochopiť koncept vzorca očakávaného výnosu portfólia, pretože ten istý investori budú používať na to, aby mohli predvídať zisky alebo straty, ktoré môžu nastať na fondoch, ktoré investujú. Na základe tohto vzorca očakávaného výnosu môže investor urobiť rozhodnutie o investovaní do aktíva vzhľadom na jeho pravdepodobné výnosy.

Investor bude ďalej tiež schopný rozhodnúť o váhe aktíva v portfóliu, tj. O tom, aký podiel prostriedkov by sa mal investovať, a potom vykonať požadovanú zmenu.

Investor môže tiež použiť vzorec očakávaného výnosu na zaradenie jednotlivého aktíva a ďalej prípadne môže investovať prostriedky podľa poradia a potom ich nakoniec zahrnúť do svojho portfólia. Inými slovami, zvýšil by váhu tej triedy aktív, ktorej očakávaný výnos je vyšší.