Vzorec pomeru účinnosti Výpočty krok za krokom

Aký je pomer efektívnosti?

Pomery efektívnosti sú mierou toho, ako efektívne spoločnosť spravuje svoje aktíva a pasíva, a zahŕňajú vzorce ako obrat aktív, obrat zásob, obrat pohľadávok a obrat záväzkov.

Pomer obratu aktív meria schopnosť organizácie efektívne využívať svoje aktíva na generovanie výnosov.

Pomer obratu aktív = tržby / priemerný celkový majetok.

Pomer obratu zásob udáva počet predajov celkového inventára za dané obdobie.

Pomer obratu zásob = náklady na predaný tovar / priemerná zásoba.

Pomer obratu pohľadávok alebo pomer obratu dlžníkov sa týka počtu prípadov, za ktoré organizácia inkasuje svoje pohľadávky.

Pomer obratu pohľadávok = tržby z úverov / priemerné pohľadávky

Rýchlosť, akou spoločnosť platí svojim dodávateľom, sa meria pomerom splatného obratu účtov.

Pomer obratu splatných účtov = Nákup dodávateľa / Priemerný splatný účet

Vysvetlenie vzorca pomeru účinnosti

# 1 - Pomer obratu aktív

Na výpočet pomeru obratu aktív by sa mali podniknúť tieto kroky:

Krok 1: Vypočítajte tržby.

Krok 2: Pomocou vzorca vypočítajte priemerné celkové aktíva.

Priemerný celkový majetok = začiatočný celkový majetok + konečný celkový majetok / 2

Krok 3: Pomocou vzorca vypočítajte pomer obratu aktív.

Pomer obratu aktív = tržby / priemerný celkový majetok

# 2 - Pomer obratu zásob

Na výpočet pomeru obratu zásob by sa mali podniknúť tieto kroky:

Krok 1: Vypočítajte náklady na predaný tovar.

Krok 2: Pomocou vzorca vypočítajte priemerný inventár.

Priemerná zásoba = Počiatočná zásoba + Konečná zásoba / 2

Krok 3: Vypočítajte pomer obratu zásob pomocou vzorca.

Pomer obratu zásob = náklady na predaný tovar / priemerná zásoba

# 3 - Ukazovateľ obratu pohľadávok

Pri výpočte ukazovateľa obratu pohľadávok je potrebné podniknúť nasledujúce kroky:

Krok 1: Vypočítajte celkový predaj úverov.

Krok 2: Pomocou vzorca vypočítajte priemernú pohľadávku.

Priemerná výška prijatých účtov = otvorenie pohľadávky + ukončenie prijatia účtov / 2

Krok 3: Pomocou vzorca vypočítajte pomer obratu pohľadávok.

Pomer obratu pohľadávok = tržby z úverov / priemerné pohľadávky

# 4 - Pomer splatného obratu účtov

Aby bolo možné vypočítať pomer obratu splatných účtov, mali by sa podniknúť nasledujúce kroky:

Krok 1: Vypočítajte nákupy dodávateľov.

Krok 2: Pomocou vzorca vypočítajte priemerné splatné účty.

Priemerný splatný účet = otvorený účet splatný + záverečný účet splatný / 2

Krok 3: Pomocou vzorca vypočítajte pomer splatného obratu účtov.

Pomer obratu splatných účtov = Nákup dodávateľa / Priemerné splatné účty

Príklady vzorcov pomerov účinnosti (so šablónou Excel)

Ďalej sú uvedené príklady výpočtu vzorca pomerov účinnosti.

Tu si môžete stiahnuť túto šablónu Efektívne pomery vzorca Excel - Šablóna Efektívne pomery vzorca Excel

Príklad č

Rudolf Inc. vám poskytuje nasledujúce informácie o spoločnosti:

Z vyššie uvedených údajov vypočítajte pomer obratu aktív a pomer obratu zásob.

Riešenie:

Výpočet pomeru obratu aktív bude - 

Pomer obratu majetku = 50000/10000

Pomer obratu majetku = 5

Výpočet ukazovateľa obratu zásob bude - 

Ukazovateľ obratu zásob = 30000/6000

Ukazovateľ obratu zásob = 5

Ukazovateľ obratu aktív je 5 a ukazovateľ obratu zásob je 5.

Príklad č

Hlavný účtovník spoločnosti Alister Inc. poskytuje niekoľko informácií o podnikaní na rok 2018:

Vypočítajte nasledujúce predpoklady, ak je v roku 360 dní:

  1. Pomer obratu pohľadávok a dni dlžníka.
  2. Pomer splatného obratu účtov.

Riešenie:

Výpočet priemerných pohľadávok bude - 

Priemerné pohľadávky = (8000 + 12000) / 2

Priemerná výška prijatých účtov = 10 000 dolárov

Výpočet ukazovateľa obratu pohľadávok bude - 

Pomer obratu pohľadávok = 60000/10 000

Ukazovateľ obratu pohľadávok = 6

Dni dlžníka = 360/6 = 60 dní

Pomer obratu pohľadávok je 6 a dlžníckych dní je 60.

Výpočet priemerných splatných účtov bude -

Priemerný splatný účet = (6000 + 10 000) / 2

Priemerný splatný účet = 8 000 dolárov

Výpočet ukazovateľa splatného obratu účtov bude -

Pomer splatného obratu účtov = 30000/8000

Pomer splatného obratu účtov = 3,75

Pomer splatného obratu účtov je 3,75.

Príklad č

Spoločnosť Baseline Inc. vám poskytuje nasledujúce finančné informácie za rok 2018:

Vypočítajte nasledujúce pomery účinnosti:

  1. Ukazovateľ obratu majetku
  2. Ukazovateľ obratu zásob
  3. Pomer obratu pohľadávok
  4. Pomer splatného obratu účtov

Riešenie:

Výpočet pomeru obratu aktív bude -

Pomer obratu majetku = 6000/10 000

Ukazovateľ obratu majetku = 0,6

Výpočet ukazovateľa obratu zásob bude -

Pomer obratu zásob = 5000/1000

Ukazovateľ obratu zásob = 5

Výpočet ukazovateľa obratu pohľadávok bude -

Pomer obratu pohľadávok = 6000/2000

Ukazovateľ obratu pohľadávok = 3

Výpočet ukazovateľa splatného obratu účtov bude -

Pomer splatného obratu účtov = 3000/600

Pomer splatného obratu účtov = 5

Príklad č

Spoločnosť George Inc. mala v roku 2017 tieto finančné informácie:

Všetky tržby sú na úver. Zistite nasledujúce pomery:

  1. Ukazovateľ obratu majetku
  2. Ukazovateľ obratu zásob
  3. Ukazovateľ obratu pohľadávok

Riešenie:

Krok 1: Na výpočet pomeru obratu aktív použite vyššie uvedený vzorec.

Pomer obratu majetku = 20000/10000

Pomer obratu aktív bude -

Pomer obratu majetku = 2

Krok 2: Na výpočet pomeru obratu zásob použite vyššie uvedený vzorec.

Ukazovateľ obratu zásob = 15000/3000

Pomer obratu zásob bude -

Ukazovateľ obratu zásob = 5

Krok 3: Na výpočet pomeru obratu pohľadávok použite vyššie uvedený vzorec.

Ukazovateľ obratu pohľadávok = 20000/2000

Pomer obratu pohľadávok bude -

Ukazovateľ obratu pohľadávok = 10

Pomer obratu aktív je teda 2. Pomer obratu zásob je 5. Pomer obratu pohľadávok je 10.

Relevantnosť a použitie

Pomery efektívnosti sú špecifické pre dané odvetvie. Znamená to, že určité odvetvia majú vyšší pomer vzhľadom na povahu tohto odvetvia.

Čím vyšší je pomer obratu aktív, tým je to pre spoločnosť lepšie, pretože to naznačuje, že je pri vytváraní výnosov efektívna. Pomer obratu dlžníkov naznačuje účinnosť, s akou spoločnosť mení svoje pohľadávky na hotovosť. Pomocou ukazovateľa obratu dlžníkov je možné vypočítať dni dlžníka. Dni dlžníka vyjadrujú priemerný počet dní, počas ktorých podnik vymáha svoje dlhy. Vysoký počet dní dlžníka naznačuje, že systém vymáhania pohľadávok spoločnosti je zlý.

Pomer obratu zásob naznačuje, ako rýchlo je spoločnosť schopná presunúť svoje zásoby. Pomer splatného obratu účtov ukazuje, koľkokrát spoločnosť vyplatí svojim dodávateľom v konkrétnom období.