Kategórie «Výukové programy pre správu majetku»

Investičné stratégie

Čo sú to investičné stratégie?Investičné stratégie sú stratégie, ktoré pomáhajú investorom zvoliť si, kde a ako investovať podľa ich očakávaného výnosu, chuti k riziku, výšky korpusu, dlhodobých krátkodobých pozícií, dôchodkového veku, výberu odvetvia atď. Investori môžu svoje investičné plány strategicky upravovať podľa ciele a ciele, ktoré chcú dosiahnuť.Top 7 typov investičných stratégiíPoďme d

Diverzifikovateľné riziko

Diverzifikovateľná definícia rizikaDiverzifikovateľné riziko, tiež známe ako nesystematické riziko, sa definuje ako riziko špecifické pre danú spoločnosť, a preto ovplyvňuje skôr cenu jednotlivých akcií, než aby ovplyvnilo celé odvetvie alebo odvetvie, v ktorom firma pôsobí. Jednoduchým príkladom s diverzifikovateľným rizikom by bol pracovný štrajk alebo regulačný trest pre spoločnosť. Takže aj keď odvetvie vykazuje

Vzorec na vrátenie portfólia

Vzorec na výpočet návratnosti celkového portfóliaVzorec portfóliovej návratnosti sa používa na výpočet výnosu celkového portfólia pozostávajúceho z rôznych jednotlivých aktív, pričom podľa vzorca sa návratnosť portfólia počíta výpočtom návratnosti investícií získaných z jednotlivých aktív vynásobených ich príslušnou váhovou triedou v celkovom portfóliu a sčítanie všetkých výsledníc dohromady.Portfóliový výnos možno definovať ako súčet súč

Podielový fond vs zaisťovací fond

Rozdiel medzi podielovým fondom a zaisťovacím fondomPodielové fondy aj hedžové fondy sú investičné fondy, pričom podielové fondy sú fondy, ktoré sú k dispozícii verejnosti na účely investovania a sú povolené na denné obchodovanie, zatiaľ čo v prípade hedžových fondov investuje iba akreditovaní investori sú povolení.Každý jednotlivec alebo orga

Top 10 najlepších kníh o správe portfólia

Najlepšie najlepšie knihy o správe portfólia1 - Priekopnícka správa portfólia2 - Aktívna správa portfólia3 - Behaviorálna správa portfólia4 - Správa portfólia pod stresom5 - Analýza investícií a správa portfólia6 - Prevádzkové peniaze7 - Správa portfólia pre nové produkty: Druhé vydanie8 - Investičné vedenie a správa portfólia9 - Optimalizácia správy podnikového portfólia10 - Vzorce pre správu portfólia"Ak si chceš zdokonaliť vedomosti v akomkoľvek predmete, prečítaj si čo najviac kníh." Toto je rada, ktorú sme dostali všetci, k

M2 Opatrenie

Čo je to opatrenie M2?Meradlo M2 je rozšírenou a užitočnejšou verziou Sharpeovho pomeru, ktorá nám poskytuje rizikovo upravený výnos portfólia vynásobením Sharpeho pomeru so štandardnou odchýlkou ​​ktoréhokoľvek referenčného trhového indexu a k nemu potom pridáme bezrizikový výnos.Vzorec a kroky na výpočet m

Efektívna hranica

Efektívne vymedzenie hraniceEfektívna hranica, známa tiež ako hranica portfólia, je súbor ideálnych alebo optimálnych portfólií, od ktorých sa očakáva, že poskytnú najvyššiu návratnosť pri minimálnej úrovni návratnosti. Táto hranica je tvorená vykreslením očakávaného výnosu na osi y a štandardnej odchýlky ako miery rizika na osi x. Evokuje kompromis rizika a náv

Investičné riziko

Čo je investičné riziko?Investičné riziko je definované skôr ako pravdepodobnosť alebo neistota strát ako očakávaný zisk z investícií v dôsledku poklesu reálnej ceny cenných papierov, ako sú dlhopisy, akcie, nehnuteľnosti atď. Každý typ investície je vystavený určitému stupňu investičného rizika, ako napríklad trhové riziko, tj strata investovanej sumy alebo riziko zlyhania, tj investované peniaze sa investorovi nikdy nevrátia.Druhy investičných rizíkPozrime s

ETF vs indexové fondy

Fondy obchodované na burze alebo ETF sú lacné a daňovo efektívne investičné fondy, s ktorými sa priamo obchoduje ako s akciami, komoditami alebo dlhopismi, zatiaľ čo indexové fondy sú veľmi podobné vysoko nákladným podielovým fondom a vždy sa s nimi obchoduje prostredníctvom správcu fondu, aby sa zabezpečilo fungovanie. neovplyvnenéRozdiely

Medzinárodné investície

Čo sú medzinárodné investície?Medzinárodné investície sú tie investície, ktoré sa uskutočňujú mimo domácich trhov a ponúkajú diverzifikáciu portfólia a príležitosti na minimalizáciu rizika. Investor môže uskutočňovať medzinárodné investície, čím rozširuje svoje portfólio a rozširuje svoj horizont výnosov. Medzinárodné investície slúžia aj a

Peňažné investície

Čo sú to hotovostné investície?Peňažná investícia predstavuje investíciu do krátkodobých nástrojov alebo sporiaceho účtu spravidla na obdobie 90 dní alebo menej, ktorá má všeobecne nízku úrokovú mieru alebo výnos s porovnateľne nízkou mierou rizika v porovnaní s iným spôsobom investovania.Tieto investície sú vysoko

Pracovné miesta hedžového fondu

Cesta zaistenia a kariérneho postupu hedžového fonduPracovné miesta v hedžových fondoch sú medzi ľuďmi z finančnej oblasti veľmi bežné, pretože môžu získať lukratívny plat tým, že sa dostanú do zamestnania, kde rôzne pracovné miesta v hedgeových fondoch zahŕňajú úlohu manažéra fondu, úlohu analytikov, úlohu manažéra predaja, úlohu marketingu Manažér, rola účtovníka atď.Chcete získať prácu v hedžovom fonde? Dnes

Stratégie zaisťovacích fondov

Stratégie hedžových fondov sú súborom zásad alebo pokynov, ktorými sa hedžový fond riadi, aby sa chránili pred pohybom akcií alebo cenných papierov na trhu a dosiahli zisk z veľmi malého prevádzkového kapitálu bez toho, aby riskovali celý rozpočet.Zoznam najbežnejších stratégií zaisťovacích fondov# 1 Stratégia dlhého / krátkeho kapitálu# 2 Neutrálna stratégia trhu# 3 Stratégia fúzií arbitráží# 4 Konvertibilná stratégia arbitráže# 5 Stratégia arbitráže kapitálovej štruktúry# 6 Stratégia arbitráže s pevným príjmom# 7 Stratégia založená na udalostiach# 8 Globálna stratégia makier# 9 Iba krátka stra

Calmar Ratio

Čo je Calmar Ratio?Kalmarový pomer sa týka pomeru priemernej ročnej miery návratnosti k riziku súvisiaceho s hedžovými fondmi a investíciami, pretože ukazuje vzťah medzi výnosom a rizikom a je vypočítaný ako priemerná ročná miera návratnosti vydelená maximálnym čerpaním za predchádzajúce tri roky, ktoré sa používa na hodnotiť výkonnosť rôznych hedžových fondov a prijímať rozhodnutia týkajúce sa investícií. Vynašiel ho pán Terry W. Young v roku 1

Otvorené a uzavreté podielové fondy

Rozdiely v otvorených a uzavretých podielových fondochOtvorený podielový fond dáva maximálnu slobodu a flexibilitu pre investorov k vstupu a výstupu, ako a kedykoľvek majú pocit, ako aj jej variabilita je úplne závislá na viere investorov, zatiaľ čo v blízkosti podielových fondov ponúkame pevnú časovú os pre investorov k účasti na a mimo fondu.Podielový fond je profe

Top 10 najlepších kníh o podielových fondoch

Najlepšie knihy o podielových fondoch 1 - Zdravý rozum v podielových fondoch2 - Podielové fondy pre figuríny3 - Bogle o podielových fondoch4 - Kniha podielových fondov5 - Príručka odvetvia podielových fondov6 - Kniha Podielové fondy pre začiatočníkov (Investičná séria 3)7 - Investície pre začiatočníkov8 - Malá kniha o investovaní zdravého rozumu9 - Tisícročný sprievodca úspechom v investovaní do podielových fondov10 - Sprievodca podielovým fondom pre začiatočníkovKaždý jednotlivec alebo firma ochotná investovať do podielových fondov musí mať dôkladné znalosti o podielových fondoch a globáln

Ako funguje hedžový fond?

Ako fungujú zaisťovacie fondy?Hedge Fund Work je proces, ktorý nasleduje hedžový fond s cieľom chrániť sa pred pohybom akcií alebo cenných papierov na trhu a dosiahnuť zisk z veľmi malého prevádzkového kapitálu bez toho, aby ste riskovali celý rozpočet.Správca hedgeového fondu zhromažďuje peniaze od rôznych investorov a inštitucionálnych investorov a investuje ich do agresívneho portfólia, ktoré je riadené takými technikami, ktoré pomáhajú dosiahnuť cieľ stanoveného výnosu, ktorý bez ohľadu na zmenu na peňažnom trhu alebo výkyvy ceny akcií, ktoré šetrí z akejkoľvek straty investícií. Čo je hedžo

Sharpe Ratio

Sharpe Ratio DefiníciaSharpe ratio je pomer vyvinutý Williamom F. Sharpeom a používaný investormi na odvodenie nadmerného priemerného výnosu portfólia od bezrizikovej miery výnosu na jednotku volatility (štandardnú odchýlku) portfólia.VysvetlenieSharpe Ratio je kritickou súčasťou určovania celkových výnosov z portfólia. Je to priemerný výno

Upravený Dietz

Čo je Modified Dietz?Modifikovaný Dietz sa odvoláva na opatrenie, ktoré sa používa na určenie historickej výkonnosti portfólia vydelením skutočného peňažného toku očisteného odtoku priemerným kapitálom, ktorý na začiatku využíva váhu a hodnotu portfólia. Pri jednoduchej Dietzovej metóde sa predpokladá, že všetky peňažné toky sú uskutočňované od polovice obdobia, zatiaľ čo to neplatí pre upravenú Dietzovu metódu.VzorecUpravenú Dietzovu mieru návratnosti

Top 10 najlepších kníh o správe majetku

Najlepšie najlepšie knihy o správe majetku1 - Kapitál bez hraníc: Správcovia bohatstva a jedno percento2 - Najbohatší muž v Babylone3 - Milionár od vedľa: Prekvapujúce tajomstvá bohatých Ameriky4 - Nové riadenie bohatstva5 - Bohatstvo zdravého rozumu6 - Správa súkromného majetku7 - Bohatstvo bez akcií alebo podielových fondov8 - Wealth Management rozbalený9 - Celkový obrat peňazí10 - Správa bohatstva v novej ekonomikeWealth management je starostlivo praktizované umenie a veda, ktoré nielen pomáha pochopiť základné pojmy vytvárania bohatstva, ale zaoberá sa aj efektívnym riadením zdrojov. V skrat

Etické investovanie

Definícia etického investovaniaEtické investovanie je typ investičného procesu, ktorý pred prijatím investičných rozhodnutí zohľadňuje osobné hodnoty investora (či už sú to sociálne, morálne, náboženské, politické alebo environmentálne hodnoty).Existujú dva spôsoby, ako je možné uskutočniť etické investovanie -Pozitívny vplyv:  výber odvetví / sektorov / spoločností, ktorých hodnoty sa zhodujú s hodnotami investorov.Napríklad: Ak je investor z konkrétne

Podielový fond

Definícia podielového fonduPodielový fond je druh investičného fondu, ktorý je profesionálne spravovaný investormi združovaním peňazí od viacerých investorov na účely iniciovania investícií do cenných papierov, ktoré sú jednotlivo v držbe, aby poskytli zvýšenú úroveň likvidity, väčšiu diverzifikáciu, nižšiu úroveň rizík, atď.PrehľadPodielový fond je profesionál

Vzorec hodnoty čistého majetku

Vzorec na výpočet čistej hodnoty aktív (NAV)Vzorec čistej hodnoty aktív sa používa hlavne na to, aby podielové fondy poznali jednotkovú cenu konkrétneho fondu v konkrétnom čase, a podľa tohto vzorca sa čistá hodnota aktív počíta odpočítaním celkovej hodnoty záväzkov od celkovej hodnoty aktív účtovná jednotka a výslednica sa vydelí celkovým počtom nesplatených akcií.Zdroj : hdfcfund.comAk ste niekedy

Investičný trust

Čo je investičný trustový fond?Investičný trust je verejne obchodovateľná finančná inštitúcia, ktorá je uzavretým fondom (CEF), ktorý investuje do akcií alebo finančných aktív v mene svojich investorov alebo iných organizácií. Hodnota množstva peňazí investovaných do investičného trustu závisí od dopytu a ponuky po investovanej akcii alebo finančnom majetku a od základnej hodnoty aktív, ktoré sú vo vlastníctve.Pre investora, ktorý sleduje zisky s

Analytik podielových fondov

Popis práce analytika podielových fondovAnalytikom podielových fondov sa rozumie osoba, ktorá vykonáva prieskum trhu alebo analýzu trhu, kvantitatívnu a kvalitatívnu analýzu podielových fondov, kontroluje finančné výkazy rôznych subjektov a poskytuje svojim klientom rady pri prijímaní správnych investičných rozhodnutí.Mnoho odborníkov v o

Diverzifikované investície

Definícia diverzifikovaných investíciíDiverzifikované portfólio investícií sa týka investičného plánu s nízkym rizikom, ktorý funguje ako najlepší obranný mechanizmus proti finančnej kríze, pretože umožňuje investorovi dosahovať najvyššie možné výnosy investovaním v kombinácii kombinácie aktív, ako sú akcie, komodity, pevný príjem , atď.Druhy diverzifikovaných investíciíEx

Investovanie v mene

Investovanie do definície menyInvestovanie do meny sa vzťahuje na akt nákupu jednej meny predajom druhého páru alebo nôh, ktorý sa zvyčajne uskutočňuje prostredníctvom devízového trhu známeho ako forex.Ako investovať v cudzej mene?Zvyčajne existujú tri najlepšie spôsoby, ako môžete investovať v cudzej mene, a sú uvedené v zozname nižšieSpotové obchodovanie: Pri tomto spôsobe investovania sa vymieňa jedna mena za druhú a k vyrovnaniu zvyčajne dochádza na báze T + 2 (dátum obchodu + 2 dni)Forwardový obchod: V tejto investičnej zmluve strana uzatvára zmluvu na výmenu jednej meny za druhú za stanove

Investičný príjem

Čo je investičný príjem?Investičný príjem je príjem, ktorý sa generuje dividendami, platbami úrokov a kapitálových výnosov z predaja akýchkoľvek aktív alebo cenných papierov a ziskov z akýchkoľvek druhov investičných nástrojov, ako sú dlhopisy, podielové fondy atď. Ľudia všeobecne zarábajú veľké množstvo ich celkový príjem každý rok z ich mzdových príjmov, ale správne naplánované úspory a investície na finančných trhoch môžu skutočne premeniť nominálne úspory na veľké investičné portfóliá, ktoré tomuto investorovi určite prinesú dobrý investičný príjem v priebehu času.Najlepšie 3 typy investičný

Riziká hedžového fondu

Riziká a problémy hedžového fondu pre investorovHlavným dôvodom investovania do hedžových fondov je diverzifikácia fondov a maximalizácia výnosov investorov, ale vysoké výnosy prichádzajú s nákladom vyššieho rizika, pretože hedžové fondy sa investujú do rizikových portfólií, ako aj do derivátov, ktoré s sebou nesú inherentné riziko a trhové riziko. v ňom, ktorý môže investorom

Plány peňažných tokov

Čo je plán hotovostných tokov?Plány peňažných tokov sú plány, v ktorých poisťovňa hodnotí svoje príjmy a výdavky na udržanie svojich peňažných tokov a tiež na udržanie svojich peňažných tokov nad ich výdavkami. Vzťahuje sa tiež na plán jednotlivca zabezpečiť hotovostnú likviditu takým spôsobom, že bude riadiť svoje výdavky a udržiavať minimálny zostatok.Ako to funguje?Plán peňažných tokov pra

Čo je hedžový fond?

Definícia zaisťovacieho fondu Hedžový fond je agresívne investované portfólio vytvárané združením rôznych investorov a fondu inštitucionálnych investorov a investuje do rôznych aktív, ktoré vo všeobecnosti predstavujú skupinu aktív poskytujúcich vysoké výnosy výmenou za vyššie riziko prostredníctvom rôznych techník riadenia rizík a hedgingových techník.VysvetlenieAby ste do nich inves

Optimalizácia portfólia

Čo je optimalizácia portfólia?Optimalizácia portfólia nie je nič iné ako proces, keď investor získa správne pokyny týkajúce sa výberu aktív z radu ďalších možností a v tejto teórii sa projekty / programy neoceňujú individuálne, skôr sa oceňuje to isté ako súčasť konkrétne portfólio.VysvetlenieZa optimálne portfól

Kariéra správy portfólia

Cesta kariéry v správe portfóliaKariéra v oblasti správy portfólia súvisí s vytváraním investičných portfólií pre klientov a manažér je zodpovedný za správnu štruktúru aktív a pasív a za vypracovanie stratégie pre najlepšiu návratnosť investícií a menšie riziko tam, kde je kariéra v správe portfólia zahájená náležitými znalosťami v oblasti kapitálového výskumu a finančnej analýzy.Správcovia portfólia sa dajú nazvať správco

Pomer omega

Definícia pomeru omegaPomer omega je vážený pomer rizika a výnosu pre danú úroveň očakávaného výnosu, ktorý nám pomáha identifikovať šance na výhru v porovnaní s prehrou (vyššia, tým lepšia). Zvažuje tiež efekt tretej a štvrtej hybnosti, tj skewness & curtosis, ktorý dáva tejto aplikácii nesmiernu užitočnosť v porovnaní s ostatnými.Na výpočet pomeru omega požadujeme